Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Aktuality

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti
Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
se sídlem Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 46504796,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 641
(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 18. května 2016 v 10.00 hodin v sídle společnosti
s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.
 2. Určení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a dosud uplynulou část roku 2016, řádná účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích za rok 2015.
 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2015 včetně výroku auditora a o jiných výsledcích kontrolní činnosti.
 5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015.
 6. Schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2015.
 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015.
 8. Odměňování členů orgánů společnosti.
 9. Schválení převodu akcií ve Vimperské masně, a.s.
 10. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě a právo vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři společnosti zapsaní k rozhodnému dni 11. 5. 2016 v seznamu akcionářů vedeném společností. Při prezenci akcionáři – fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře – právnickou osobu. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti, a dále se prokazuje originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií), ne starším šesti měsíců, znějícím na zastupovanou osobu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.

Valná hromada se řídí stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady dle článku 36 stanov společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1.

Návrh usnesení:
„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. volí předsedou valné hromady paní Ing. Márii Musilovou, zapisovatelem Ing. Petra Kletečku, ověřovateli zápisu Ing. Ludmilu Dočkalovou a Ing. Markétu Musilovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Marii Valentovou a paní Annu Šubrtovou.“

Zdůvodnění:
Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2.

Návrh usnesení:
„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje Ing. Janu Kunešovou, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 1740, se sídlem v Havlíčkově Brodě, jako auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. za rok 2016.“

Zdůvodnění:
Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

Bod 6.

Návrh usnesení:
„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015, výroční zprávu za rok 2015 a zprávu o vztazích za rok 2015.“

Zdůvodnění:
Představenstvo zpracovalo řádnou účetní závěrku za rok 2015, výroční zprávu za rok 2015 a zprávu o vztazích za rok 2015, které věrně a poctivě odráží stav hospodaření společnosti. Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích byly ověřeny nezávislým auditorem se závěrem, že účetní závěrka „podává věrný a poctivý obraz a je v souladu s českými účetními předpisy“.

Bod 7.

Návrh usnesení:
„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2015 a zisku vytvořeného v předchozích účetních obdobích takto:
zisk celkem 5 074 597,87 Kč
výše dividendy brutto 6 653 095,47 Kč
- z toho zisk za rok 2015 5 074 597,87 Kč
- z toho nerozdělený zisk 1 578 497,60 Kč

Zdůvodnění:
S ohledem na pozitivní výsledky hospodaření v roce 2015 a úroveň nerozděleného zisku představenstvo navrhuje výplatu dividendy ve výši shodné s výší dividendy vyplacené na nominální hodnotu akcie v předchozím účetním období. Rozhodným dnem pro uplatnění práva akcionáře na podíl na zisku (dividendu) za rok 2015 je v souladu s článkem 20 a 53 odstavec 7 stanov Společnosti den 29. 3. 2016.

Bod 8.

Návrh usnesení:
„Řádná valná hromada rozhoduje o odměňování členů představenstva a dozorčí rady takto:

Schvaluji, že: „Členovi představenstva Tiskáren Havlíčkův Brod a.s. Ing. Markétě Musilové náleží ode dne 1. 6. 2016 po dobu výkonu funkce člena představenstva společnosti odměna a ostatní plnění vyplývající z dodatku číslo 1 ze dne 18. 5. 2016 smlouvy o výkonu funkce ze dne 11. 6. 2015 a dodatek číslo 1 je schválen.“

Schvaluji, že: „Členovi dozorčí rady Tiskáren Havlíčkův Brod a.s. Lukášovi Musilovi náleží ode dne 1. 6. 2016 po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady odměna a ostatní plnění vyplývající z dodatku číslo 1 ze dne 18. 5. 2016 smlouvy o výkonu funkce ze dne 11. 6. 2015 a dodatek číslo 1 je schválen.“

Zdůvodnění:
Důvodem navržené změny je změna výše odměňování člena představenstva a člena dozorčí rady.

Bod 9.

Návrh usnesení:
„Řádná valná hromada schvaluje převod akcií společnosti ve společnosti Vimperská masna, a.s. za podmínek dle kupní smlouvy ze dne 22. 2. 2016 o převodu cenných papírů, a schvaluje tuto smlouvu.“

Zdůvodnění:
Důvodem prodeje akcií a jejich podmínek je dlouhodobá účetní ztráta společnosti Vimperská masna, a.s. přes veškerá opatření ke zlepšení hospodářských výsledků společnosti na straně aktiv i pasiv, a neexistence lepší nabídky ke koupi akcií, ochrana zaměstnaneckých míst ve společnosti Vimperská masna, a.s. a předcházení úpadku Vimperské masny, a.s.

Nahlížení do dokumentů
Dokumenty, týkající se valné hromady, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.thb.cz.
Dokumenty týkající se valné hromady jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to každé úterý od 10.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti.

Příloha: Účetní závěrka a výroční zpráva Tiskáren Havlíčkův Brod a.s. za rok 2015

V Havlíčkově Brodě dne 6. 4. 2016

Představenstvo společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Ing. Mária Musilová Ing. Ludmila Dočkalová Ing. Markéta Musilová
předseda představenstva člen představenstva člen představenstva
Stroj pro parciální UV lakování SPOTMATIC 54

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. instalovaly stroj pro parciální UV lakování SPOTMATIC 54. Zcela nové zařízení umožňuje vytváření lesklých ploch a lakových efektů na laminovaných arších papíru. Maximální formát potiskovaného archu je 54 x 100 cm, maximální výkon nakladače 2.400 archů za hodinu. Stroj tiskne pomocí 8 tiskových hlav s rozlišením 360 dpi.

Stroj pro parciální UV lakování významně sníží závislost tiskárny na zhotovení UV laku v kooperaci a současně nabídne zákazníkům nové možnosti zejména v oblasti povrchové úpravy knižních obálek a potahů (lakové efekty).

 

Spotmatic 54

 

 

Havlíčkův Brod - fragmenty z historie

Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. vydaly knihu Miloše Tajovského
„Havlíčkův Brod - fragmenty z historie“.

Pro zájemce o hlubší poznání historie Havlíčkova Brodu tato kniha přináší informace o významných osobnostech a událostech v dějinách města.

Publikace je rozdělena do pěti kapitol:

 1. osobnosti v brodské historii
 2. pomníky osobností v Brodě
 3. průmysl a řemesla v historii Brodu
 4. lidé, spolky, události v historii Brodu
 5. domy, budovy a místa v historii Brodu

Kniha je k zakoupení v havlíčkobrodském Knihkupectví Vysočina.
Hromadné objednávky na thb@thb.cz nebo na tel. 602 567 728.

 

Havlíčkův Brod - fragmenty z historie

 

25. Podzimní knižní veletrh
Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě 25. Podzimního knižního veletrhu, který se bude konat ve dnech 9. – 10. října 2015v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Rádi Vás uvítáme u našeho stánku a zároveň Vám nabízíme následující doprovodný program:

Pátek 9. října 2015

15:30 hodin

Křest knihy „Havlíčkův Brod - fragmenty z historie“ - autor Miloš Tajovský
Místo konání:
Stánek Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s.

16:30 hodin

Vzpomínka na Františka Drašnera a vyhlášení vítězů Ceny Františka Drašnera
Pořádá Okrašlovací spolek Budoucnost a Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Místo konání: prostor PEN

21:00 hodin

Rock for book, přátelské setkání nakladatelů v Klubu OKO
Vystoupení kapel Našrot, raf a spol., 365 a taneční vystoupení Mořské panny
Místo konání: Klub OKO, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Sobota 10. října 2015

9:45 hodin

Beseda s Milošem Tajovským nejen o knize „Havlíčkův Brod - fragmenty z historie“
pořádají Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Místo konání: salonek 2

11:15 hodin

Uvedení nové knihy z nakladatelství Garamond „Štein-Schneiderova sbírka vtipů na židovský způsob“ - autor Jan Schneider
Místo konání: stánek Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s

13:00 hodin

Autogramiáda knihy „Zmizelý Havlíčkův Brod 2“ - autoři Vladimír Kunc a Miloš Tajovský
vydalo nakladatelství Ing. Vladimír Kunc
Místo konání: stánek Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s

Procesní kalibrace tiskových strojů

Procesní kalibrace tiskových strojů je klíčovou součástí systému správy barev v ofsetové tiskárně. Jedná se o komplexní postup, jehož cílem je dosažení barevné shody nátisku a ofsetového tisku. Na rozdíl od dílčích kalibrací jednotlivých zařízení ve výrobním workflow, procesní kalibrace zahrnuje kalibraci a charakterizaci více zařízení a strojů současně.

Procesní kalibrace zahrnuje kalibraci CtP osvitky, seřízení dávkování barvy a vlhčení tiskového stroje tak aby bylo dosaženo požadované barevnosti primárních a sekundárních barev, nastavení křivek tiskového stroje pro CIP4 data, proměření kontrolních archů, nastavení kompenzačních křivek do RIPu CtP a výsledná kontrola správné činnosti celého systému.

Ve spolupráci s firmami Grafie CZ a Heidelberg byla provedena úspěšná procesní kalibrace všech našich barvových tiskových strojů Heidelberg XL 75-4, XL 75-5, CD 102-5 LX a CX 102-4. Současně s tím byly změřeny a nastaveny kompenzační křivky pro osvit na CtP Kodak Magnus 800. V současné době všechny naše barvové stroje tisknou v souladu s normou ISO 12647-2:2004/Amd1:2007.

Nový laminátor Sagitta 76

Byl nainstalován nový laminovací stroj Komfi Sagitta 76. Laminátor laminuje archy až do formátu B1. Rychlost laminování je zvýšena na 50 m/s. Stroj je vybaven nakladačem s nakládací hlavou, možnost nakládat přímo z palety, pětizónové odporové topení s PID regulací, automatická separace archů a vykladač.

Nový laminátor Sagitta 76 zvýší produkční schopnost a zlepší kvalitu laminování.

Nový tiskový stroj Heidelberg CX 2102-4

Ve firmě byla provedena instalace nového tiskového stroje Heidelberg CX 102-4. Tiskový stroj má čtyři tiskové jednotky a tiskne do formátu B1. Stroj je vybaven řadou opcí pro zvýšení kvality tisku a produktivity práce.

Jedná se mimo jiné o Prinect Press Center s funkcemi Intellistart a Color Fast Solution, nakladač Preset Plus, tiskové jednotky se systémem výměny desek Autoplate, vykladač Preset Plus X0 a přídavná zařízení AirStar, Scroll Star, FilterStar, CombiStar s AlcoSmart, CleanStar a další.

Novinkou v Tiskárnách Havlíčkův Brod a. s. je systém řízení vybarvení Prinect Inpress Control pro spektrometrickou kontrolu kvality tisku. Měřící lišta je instalovaná za poslední tiskovou jednotkou a je měřen každý arch, který prochází strojem. Tím je zajištěna vysoká stabilita vybarvení tisku v průběhu celé zakázky.

Obhájení certifikátu řízení kvality ISO 9001:2008

V březnu proběhl ve firmě Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. dozorový audit systému řízení kvality ISO 9001:2008. Audit provedla nezávislá akreditovaná certifikační společnost LL-C (Certification). Auditor osvědčil, že systém řízení kvality ve společnosti je v souladu s kriteriální normou ISO 9001:2008. Auditor v závěrečné zprávě ocenil rychlost a odpovědnost s jakou firma přistupuje k řešení požadavků zákazníků.

PDF/X-4

Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. věnují soustavnou pozornost potřebám trhu. V současné době standard pro přípravu dat PDF/X-1a je už zastaralý a neodpovídá současným potřebám. Proto tHB přistoupila k zásadním změnám ve svých workflow. Jsme první tiskárna v České republice, která má certifikované workflow přípravy dle standardu

PDF/X-4

Všechny testovací soubory Ghent PDF Output Suite 4.0 proběhly bez chyby. Na Vás, naše zákazníky, nový standard neklade žádné požadavky. Z naší strany se zvýší spolehlivost správné interpretace dodaných dat.

Prepress portál InSite

Byl proveden upgrade prepress portálu InSite insite.thb.cz na poslední verzi 6.6. Výrazným způsobem byl zvýšen výkon systému a zkráceny odezvy. Do systému byly implementovány nové funkce.

O nových funkcích byly vybraní zákazníci – uživatelé InSite – informováni e-mailem.

Oceněné knihy z produkce Tiskáren Havlíčkův Brod a.s.

Více se dozvíte v tomto pdf dokumentu nebo v referencích.

Tiskárny Havlíčkův Brod představily tiskový stroj

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dne 17.1.2013 slavnostně představily nový tiskový stroj s lakovací jednotkou.

Slavnostní představení tiskového stroje se uskutečnilo za účasti zástupců
 • společnosti Heidelberg Praha spol. s r.o. – dodavatel tiskového stroje
 • firmy Ing. Pavel Kafka, STAVITELSTVÍ KAFKA – dodavatel stavby
 • společnosti QATROSYSTEM, spol. s r.o. – projektant, technický dozor stavby
 • významných zákazníků (Albatros Media a.s., Grada Publishing, a.s., Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o., Masarykova univerzita a mnoho dalších)
a dále za účasti

Ing. Jana Sochůrka, prezidenta Svazu polygrafických podnikatelů České republiky pana Libora Honzárka, člen rady města Havlíčkův Brod a dalších významných hostů.

Tiskový stroj Heidelberg Speedmaster CD 102-5+LX představuje zásadní a druhou největší investici ve více než dvacetileté historii akciové společnosti. Výrobce tiskového stroje – firma Heidelberg Druckmaschinen AG – patří k předním světovým výrobcům technologie pro polygrafický průmysl.

Pořízení tiskového stroje havlíčkobrodské tiskárně nově umožní tisk pěti barvami ve formátu B1. Další inovací výroby je možnost použití disperzních a efektových laků. Tisk na novém stroji s výrazně redukovaným množstvím izopropylalkoholu je příspěvkem společnosti k ochraně životního prostředí.

Celkové investiční náklady přesahují částku 32 mil. Kč, z toho přibližně desetinu představují náklady na související stavební úpravy (adaptace haly ofsetové strojovny).

Největší investicí v historii tiskárny byla v loňském roce instalovaná knihařská linka, která stála včetně úprav výrobní haly 55 milionů Kč. Díky unikátní konfiguraci linka umožňuje zhotovení mezních formátů knih (od rozměru 70 x 100 mm), výrobu tzv. klop jedním průchodem stroje či zhotovení speciálních typů vazeb (švýcarská brožura, otabind).

Tiskárny Havlíčkův Brod jsou největším výrobcem knih na Vysočině. Společnost v roce 2012 vyrobila téměř 7 milionů knih různých typů vazeb. Celkové tržby společnosti přesáhly 177 mil. Kč. Zákazníky akciové společnosti jsou největší české nakladatelské domy ALBATROS, GRADA PUBLISHING, FRAGMENT, EGMONT a řada dalších vydavatelství. Přibližně 10 % produkce míří na zahraniční trh – do zemí Evropské unie.

Společnost zaměstnává 140 pracovníků, jejichž soustavné vzdělávání firma považuje za důležitou prioritu a prostředek k udržení vysoké konkurenceschopnosti na trhu výroby knih. Firma v loňském roce úspěšně dokončila dvouletý projekt Školení je šance pro Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. – Dokončující zpracování I. Aktuální aktivitou je pak realizace vzdělávacích aktivit v předtiskové přípravě (elektronická archová montáž PREPS 6, operátor CTP MAGNUS 800) v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v kraji Vysočina.

Nový tiskový stroj Heidelberg CD 102-5+LX

V Tiskárnách Havlíčkův Brod, a.s. Byl instalován nový pětibarvový tiskový stroj ve formátu B1 s lakovací jednotkou. Heidelberg CD 102-5+LX.

Nový tiskový stroj je používán na tisk náročných barevných publikací. Lakovací jednotka rozšiřuje možnosti povrchové úpravy tiskovin o tisk lesklým nebo matným disperzním lakem. Novinkou je možnost použití efektových laků, a to především drip-off efekt a twin efekt.

Tiskárny Havlíčkův Brod představily linku

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dnes 8.3.2012 slavnostně představily novou knihařskou linku na výrobu měkkých vazeb.

Slavnostní představení knihařské linky se uskutečnilo za účasti zástupců
 • společnosti Wohlenberg GmbH Buchbindereisysteme (D) – výrobce linky
 • společnosti FORMICA CZ, s.r.o. – dodavatel linky
 • společnosti JMA stavební, spol. s r.o. – dodavatel stavby
 • společnosti QATROSYSTEM, spol. s r.o. – projektant, technický dozor stavby
 • společnosti Optimus Consult & Invest a.s. – poradce v inovačním projektu
 • Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a agentury Czechinvest
 • významných zákazníků společnosti (Albatros Media a.s., Grada Publishing, a.s., Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o., Univerzita Pardubice a mnoho dalších)
a dále za účasti
Miroslavy Němcové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ing. Jany Fischerové, poslankyně Parlamentu České republiky
Bc. Jana Tecla, starosty Města Havlíčkův Brod
a dalších významných hostů.

Investice byla realizována v rámci projektu „Inovace výroby lepené vazby“
a s podporou strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu „Inovace – Inovační projekt“. Knihařská linka na lepenou vazbu představuje zásadní a největší investici ve dvacetileté historii společnosti. Výrobce linky – firma Wohlenberg GmbH Buchbindereisysteme – patří k předním evropským výrobcům knihařského zařízení.

Pořízená linka má zcela unikátní konfiguraci v podmínkách České republiky.
Na úpravě standardních parametrů linky se v rámci inovačního projektu podílely spolu s výrobcem i samy Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. Linka umožňuje zhotovení mezních formátů knih (od rozměru 70 x 100 mm), výrobu tzv. klop jedním průchodem stroje
či zhotovení speciálních typů vazeb (švýcarská brožura, otabind).

Celkové investiční náklady přesahují částku 55 mil. Kč, z toho přibližně pětinu představují náklady na související stavební úpravy (přístavba haly knihárny). Podíl dotace na celkových nákladech projektu činí 40 % z uznatelných nákladů.

Tiskárny Havlíčkův Brod jsou největším výrobcem knih na Vysočině. Společnost v roce 2011 vyrobila více než 7,5 milionů knih různých typů vazeb. Celkové tržby společnosti přesáhly 190 mil. Kč. Zákazníky akciové společnosti jsou největší české nakladatelské domy (ALBATROS, GRADA PUBLISHING, FRAGMENT, EGMONT) i menší vydavatelství. Přibližně 10 % produkce míří na zahraniční trh – do zemí Evropské unie.

Společnost zaměstnává 146 pracovníků, jejichž soustavné vzdělávání firma považuje za důležitou prioritu a prostředek k udržení vysoké konkurenceschopnosti na velmi konkurenčním trhu výroby knih. Aktuální aktivitou společnosti v této oblasti je projekt Školení je šance pro Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. – Dokončující zpracování I. Praktický výcvik obsluhy nově pořízené knihařské linky i dalších technologií patří mezi klíčové aktivity projektu.

Inovace výroby lepené vazby

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. na přelomu roku realizují největší investici ve své historii.
V dotačním programu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky „Inovace – Inovační projekt“ společnost uspěla se svým projektem „Inovace výroby lepené vazby“. S podporou strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu společnost pořizuje knihařskou linku na lepenou vazbu. Výrobce linky – firma Wohlenberg GmbH Buchbindereisysteme (Německo) – patří k  předním evropským výrobcům knihařského zařízení.

Pořízená linka má zcela unikátní konfiguraci v rámci České republiky. Na úpravě standardních parametrů linky se v rámci inovačního projektu podílely spolu s výrobcem i samy Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. Linka umožňuje zhotovení mezních formátů knih (od rozměru 70 x 100 mm), výrobu tzv. klop jedním průchodem stroje či zhotovení speciálních typů vazeb (švýcarská brožura, otabind).

V těchto dnech byla současně dokončena přístavba knihárny vyvolaná pořízením nové linky. Ve čtvrtek 22.12.2011 bude započata demontáž původní linky a instalace nové technologie v původních a nově přistavených prostorách knihárny. Na pondělí 9.1.2012 je plánováno zahájení zkušebního provozu linky.

Celkové investiční náklady přesahují částku 55 mil. Kč, z toho cca 80% tvoří náklady na pořízenou technologii a 20% náklady na stavební úpravy.

Tiskárny Havlíčkův Brod jsou největším výrobcem knih na Vysočině. Společnost v letošním roce vyrobí více než 7,5 milionů knih různých typů vazeb a tržby přesáhnou 190 mil. Kč. Zákazníky tiskáren jsou velké nakladatelské domy (Albatros Media, Fragment, Grada Publishing aj.) i menší vydavatelství. Přibližně 10 % produkce tiskáren míří na zahraniční trh – do zemí Evropské unie.

Společnost zaměstnává 150 pracovníků, jejichž soustavné vzdělávání firma považuje za důležitou prioritu a prostředek k udržení vysoké konkurenceschopnosti na velmi konkurenčním trhu výroby knih. Aktuální aktivitou společnosti v této oblasti je projekt Školení je šance pro Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. – Dokončující zpracování I. Praktický výcvik obsluhy nově pořízené knihařské linky i dalších technologií patří mezi klíčové aktivity projektu.

Instalace nového zařízení Ctp

V akciové společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod proběhla instalace nového CtP zařízení od firmy Kodak. Osvitová jednotka Magnus 800 s výkonem 40 desek B1 za hodinu s automatickým vícekazetovým nakladačem a on‑line vyvolávacím automatem Mercury.

Spolu s novým hardware byl proveden upgrade workflow na poslední verzi Prinergy 5.1. Nově můžeme svítit tiskové desky s lineaturou 200 lpi (80 l/cm) s hybridním rastrováním Maxtone CX. Hybridní rastr dosahuje velmi kvalitní tisk ve středních tónech se zachováním kresby ve světlech a stínech.

Součástí nového workflow je i Prepress Portal InSite – http://insite.thb.cz. Webový portál InSite umožňuje zákazníkovi nahlížet zakázky rozpracované v oddělení prepress včetně hlášení z modulu Preflight. Zkontrolované zakázky je možné z webového prohlížeče přímo schvalovat do tisku. Portál InSite výrazně zrychluje komunikaci mezi zákazníkem a tiskárnou.