Aktuality

Volná pracovní místa

Programátor podnikového IS

Pracovní náplň
 • údržba stávajícího informačního systému
 • analýza požadavků na nové aplikace
 • programování client-server/databázových aplikací
 • tvorba sestav
 • analýza dat
Požadujeme
 • SŠ/VŠ vzdělání technického zaměření
 • znalost programování Java nebo OOP
 • znalost SQL a databází
 • znalost HTML
 • orientace v oblasti Linux
 • komunikativní znalost anglického jazyka
 • praxe na obdobné pozici výhodou
Nabízíme
 • perspektivní zaměstnání v úspěšné české společnosti
 • podmínky pro tvůrčí práci
 • možnost odborného růstu
 • trvalé pracovní uplatnění

Nástup: 1. březen 2015

V případě zájmu o uvedenou pozici nám zašlete, prosím, svůj profesní životopis a motivační dopis prostřednictvím níže uvedeného odkazu.

Anna Šubrtová
personální referentka
e-mail:subrtova@thb.cz
tel.: 569 664 117

24. Podzimní knižní veletrh
Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě 24. Podzimního knižního veletrhu, který se bude konat
ve dnech 17. – 18. října 2014 v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Rádi Vás uvítáme u našeho stánku a zároveň Vám nabízíme následující program:

Pátek 17. října 2014
 • 21:00 hodin
 • Rock for book, přátelské setkání nakladatelů v  Klubu OKO. Vystoupení kapely NAŠROT, předkapela NICE NAVELS, after party LIQUID FACE, taneční vystoupení MONSTER BALETKY.
 • Místo konání: Klub OKO, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod.
Sobota 18. října 2014
 • 11:00 hodin
 • Autogramiáda knihy „ZMIZELÝ BROD“ - autoři Vladimír Kunc a Miloš Tajovský, vydalo nakladatelství Ing.Vladimír Kunc
 • Místo konání: stánek Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s.
 • 13:00 hodin
 • Křest a autogramiáda knihy „DECH ATLANTIDY“ - autor Josef Tykal, vydalo nakladatelství Josef Tykal
 • Místo konání: stánek Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s.
 • 15:00 hodin
 • Křest a autogramiáda knihy „KUTNOHORSKÁ PÁTRAČKA OPĚT ZASAHUJE“ autor Michal Dlouhý, vydalo nakladatelství Jindřich Kraus - Pragoline
 • Místo konání: stánek Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
se sídlem Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 46504796,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 641
(dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat
dne 12. června 2014 v 11.30 hodin v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:

1) Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.
2) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014.
3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za     rok 2013, řádná účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2013.
4) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2013     včetně výroku auditora.
5) Návrh představenstva na rozdělení zisku a stanovení tantiém za rok 2013.
6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a výroční zprávy za rok 2013.
7) Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém za rok 2013.
8) Změna stanov a podřízení se zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
9) Změna v orgánech společnosti – volba členů dozorčí rady.
10) Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 11.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě a právo vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři společnosti zapsaní ke dni 12. 6. 2014 v seznamu akcionářů vedeném společností. Při prezenci akcionáři – fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc
s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem
z obchodního rejstříku ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře – právnickou osobu. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a dále se prokazuje ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším šesti měsíců, znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.

Valná hromada se řídí jednacím řádem valné hromady dle článku 14 stanov společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 2.
Návrh usnesení:
„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje Ing. Janu Kunešovou, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 1740, se sídlem v Havlíčkově Brodě, jako auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. za rok 2014.“

Zdůvodnění:
Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

Bod 6.
Návrh usnesení:
„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 a výroční zprávu za rok 2013.“

Zdůvodnění:
Představenstvo zpracovalo řádnou účetní závěrku za rok 2013 a výroční zprávu za rok 2013, která věrně a poctivě odráží stav hospodaření společnosti. Účetní závěrka a výroční zpráva byly ověřeny nezávislým auditorem s výroky „bez výhrad“.

Bod 7.
Návrh usnesení:
„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2013. Řádná valná hromada schvaluje tantiémy členům představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2013 takto:

zisk celkem6 093 401,39 Kč
- z toho tantiémy představenstvo 120 000,00 Kč
- z toho tantiémy dozorčí rada120 000,00 Kč
- z toho dividendy 5 789 458,08 Kč
- z toho nerozdělený zisk 63 943,31 Kč“


Zdůvodnění:
S ohledem na pozitivní výsledky hospodaření v roce 2013 představenstvo navrhuje, aby 95,01 % ze zisku po zdanění bylo podle návrhu použito k rozdělení akcionářům jako dividenda. Částka 240 000 Kč bude vyplacena ve formě tantiém členům představenstva a dozorčí rady. Zbývající částka bude ponechána jako nerozdělený zisk.

Bod 8.
Návrh usnesení:
„Řádná valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění bude v  celém rozsahu nahrazeno zněním dle předloženého návrhu.“ „Řádná valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.“

Zdůvodnění:
Důvodem navržených změn stanov je přizpůsobení se nové právní úpravě (zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník). Představenstvo doporučuje, aby právní režim společnosti se pro právní jistotu i praktický dopad na společnost sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních korporacích. Změnou stanov dojde ke snížení počtu členů dozorčí rady ze tří na dva.

Bod 9.
Návrh usnesení:
„Řádná valná hromada volí pana Ing. Petra Kletečku, nar. 19. 10. 1967, bytem Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 12. 6. 2014.

Řádná valná hromada volí pana Lukáše Musila, nar. 23. 4. 1987, bytem Jihozápadní IV 1099/33, 141 00 Praha 4, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 12. 6. 2014.“

Zdůvodnění:
Tříčlenná dozorčí rada byla do svých funkcí zvolena (resp. potvrzena) řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 25. 5. 2011, jejich tříleté funkční období tedy uplynulo. Změnou stanov se počet členů dozorčí rady snižuje na dva. Představenstvo navrhuje opětovnou volbu pana Ing. Petra Kletečky a pana Lukáše Musila vzhledem k jejich odborným kvalitám a zkušenostem jako vhodné kandidáty pro další funkční období.

Nahlížení do dokumentů
Dokumenty, týkající se valné hromady, včetně návrhu změny stanov jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.thb.cz. Návrh změny stanov je rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to každé úterý od 10.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti.

V Havlíčkově Brodě dne 7. 5. 2014

Za představenstvo společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
Ing. Mária MusilováIng. Ludmila Dočkalová
předseda představenstvačlen představenstva
Návrh stanov Tiskáren Havlíčkův Brod a.s. předkládaných řádné valné hromadě konané dne 12.6.2014

Předkládaný návrh stanov ve formátu pdf.

Účetní závěrka a výroční zpráva Tiskáren Havlíčkův Brod a.s. za rok 2013
Účetní uzávěrka a výroční zpráva ve formátu pdf.

Vyměna akcií

Představenstvo společnosti

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
se sídlem Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 46504796,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 641
(dále jen „Společnost“)

v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne
11.12.2013, která rozhodla o tom, že:

a) se mění forma všech akcií Společnosti z akcií na majitele na akcie na jméno,
b) o spojení 35.000 kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč do 35 kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč,
c) o souvisejících změnách stanov.

tímto vyzývá všechny akcionáře Společnosti

k předložení listinných akcií na majitele vydaných Společností za účelem jejich výměny za nové listinné akcie na jméno a ke sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů.

Lhůta pro předložení akcií je do 30.06.2014.

Předkládání a výměna akcií bude probíhat v sídle Společnosti každé úterý počínaje dnem 8.4.2014, vždy v době od 9:00 do 11:30 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin a dne 30.06.2014 v době od 9:00 do 11:30 hodin. Jiný termín výměny akcií lze dohodnout po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 569 664 118.

Pro výměnu nových akcií na jméno je nutné předložit:

(1) platné originály listinných akcií na majitele vydaných Společností,
(2) platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho řádně zplnomocněného zástupce,
(3) pokud je akcionář právnickou osobou, originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného veřejného registru ohledně akcionáře (ne starší než 3 měsíce),
(4) Pokud je akcionář zastoupen třetí osobou, originál plné moci s  úředně ověřeným podpisem/podpisy akcionáře, která bude plně opravňovat zmocněnce k předání stávajících listinných akcií na majitele Společnosti, převzetí nových listinných akcií na jméno a provedení všech právních jednání s tím souvisejících, zejména ke sdělení údajů potřebných k zápisu do seznamu akcionářů
a dále sdělit Společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, včetně čísla bankovního účtu ve smyslu § 264 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

V případě prodlení akcionáře s předložením akcií k výměně a se sdělením údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů Společnosti nebude akcionář po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

Rozhodne-li Společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v  prodlení s plněním povinnosti předložit akcie k výměně a se sdělením údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů, právo na dividendu k akciím, s nimiž je akcionář v prodlení, mu nevznikne.

PDF/X-4

Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. věnují soustavnou pozornost potřebám trhu. V současné době standard pro přípravu dat PDF/X-1a je už zastaralý a neodpovídá současným potřebám. Proto tHB přistoupila k zásadním změnám ve svých workflow. Jsme první tiskárna v České republice, která má certifikované workflow přípravy dle standardu

PDF/X-4

Všechny testovací soubory Ghent PDF Output Suite 4.0 proběhly bez chyby. Na Vás, naše zákazníky, nový standard neklade žádné požadavky. Z naší strany se zvýší spolehlivost správné interpretace dodaných dat.

Prepress portál InSite

Byl proveden upgrade prepress portálu InSite insite.thb.cz na poslední verzi 6.6. Výrazným způsobem byl zvýšen výkon systému a zkráceny odezvy. Do systému byly implementovány nové funkce.

O nových funkcích byly vybraní zákazníci – uživatelé InSite – informováni e-mailem.

Oceněné knihy z produkce Tiskáren Havlíčkův Brod a.s.

Více se dozvíte v tomto pdf dokumentu nebo v referencích.

Tiskárny Havlíčkův Brod představily tiskový stroj

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dne 17.1.2013 slavnostně představily nový tiskový stroj s lakovací jednotkou.

Slavnostní představení tiskového stroje se uskutečnilo za účasti zástupců
 • společnosti Heidelberg Praha spol. s r.o. – dodavatel tiskového stroje
 • firmy Ing. Pavel Kafka, STAVITELSTVÍ KAFKA – dodavatel stavby
 • společnosti QATROSYSTEM, spol. s r.o. – projektant, technický dozor stavby
 • významných zákazníků (Albatros Media a.s., Grada Publishing, a.s., Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o., Masarykova univerzita a mnoho dalších)
a dále za účasti

Ing. Jana Sochůrka, prezidenta Svazu polygrafických podnikatelů České republiky pana Libora Honzárka, člen rady města Havlíčkův Brod a dalších významných hostů.

Tiskový stroj Heidelberg Speedmaster CD 102-5+LX představuje zásadní a druhou největší investici ve více než dvacetileté historii akciové společnosti. Výrobce tiskového stroje – firma Heidelberg Druckmaschinen AG – patří k předním světovým výrobcům technologie pro polygrafický průmysl.

Pořízení tiskového stroje havlíčkobrodské tiskárně nově umožní tisk pěti barvami ve formátu B1. Další inovací výroby je možnost použití disperzních a efektových laků. Tisk na novém stroji s výrazně redukovaným množstvím izopropylalkoholu je příspěvkem společnosti k ochraně životního prostředí.

Celkové investiční náklady přesahují částku 32 mil. Kč, z toho přibližně desetinu představují náklady na související stavební úpravy (adaptace haly ofsetové strojovny).

Největší investicí v historii tiskárny byla v loňském roce instalovaná knihařská linka, která stála včetně úprav výrobní haly 55 milionů Kč. Díky unikátní konfiguraci linka umožňuje zhotovení mezních formátů knih (od rozměru 70 x 100 mm), výrobu tzv. klop jedním průchodem stroje či zhotovení speciálních typů vazeb (švýcarská brožura, otabind).

Tiskárny Havlíčkův Brod jsou největším výrobcem knih na Vysočině. Společnost v roce 2012 vyrobila téměř 7 milionů knih různých typů vazeb. Celkové tržby společnosti přesáhly 177 mil. Kč. Zákazníky akciové společnosti jsou největší české nakladatelské domy ALBATROS, GRADA PUBLISHING, FRAGMENT, EGMONT a řada dalších vydavatelství. Přibližně 10 % produkce míří na zahraniční trh – do zemí Evropské unie.

Společnost zaměstnává 140 pracovníků, jejichž soustavné vzdělávání firma považuje za důležitou prioritu a prostředek k udržení vysoké konkurenceschopnosti na trhu výroby knih. Firma v loňském roce úspěšně dokončila dvouletý projekt Školení je šance pro Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. – Dokončující zpracování I. Aktuální aktivitou je pak realizace vzdělávacích aktivit v předtiskové přípravě (elektronická archová montáž PREPS 6, operátor CTP MAGNUS 800) v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v kraji Vysočina.

Nový tiskový stroj Heidelberg CD 102-5+LX

V Tiskárnách Havlíčkův Brod, a.s. Byl instalován nový pětibarvový tiskový stroj ve formátu B1 s lakovací jednotkou. Heidelberg CD 102-5+LX.

Nový tiskový stroj je používán na tisk náročných barevných publikací. Lakovací jednotka rozšiřuje možnosti povrchové úpravy tiskovin o tisk lesklým nebo matným disperzním lakem. Novinkou je možnost použití efektových laků, a to především drip-off efekt a twin efekt.

Tiskárny Havlíčkův Brod představily linku

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dnes 8.3.2012 slavnostně představily novou knihařskou linku na výrobu měkkých vazeb.

Slavnostní představení knihařské linky se uskutečnilo za účasti zástupců
 • společnosti Wohlenberg GmbH Buchbindereisysteme (D) – výrobce linky
 • společnosti FORMICA CZ, s.r.o. – dodavatel linky
 • společnosti JMA stavební, spol. s r.o. – dodavatel stavby
 • společnosti QATROSYSTEM, spol. s r.o. – projektant, technický dozor stavby
 • společnosti Optimus Consult & Invest a.s. – poradce v inovačním projektu
 • Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a agentury Czechinvest
 • významných zákazníků společnosti (Albatros Media a.s., Grada Publishing, a.s., Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o., Univerzita Pardubice a mnoho dalších)
a dále za účasti
Miroslavy Němcové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ing. Jany Fischerové, poslankyně Parlamentu České republiky
Bc. Jana Tecla, starosty Města Havlíčkův Brod
a dalších významných hostů.

Investice byla realizována v rámci projektu „Inovace výroby lepené vazby“
a s podporou strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu „Inovace – Inovační projekt“. Knihařská linka na lepenou vazbu představuje zásadní a největší investici ve dvacetileté historii společnosti. Výrobce linky – firma Wohlenberg GmbH Buchbindereisysteme – patří k předním evropským výrobcům knihařského zařízení.

Pořízená linka má zcela unikátní konfiguraci v podmínkách České republiky.
Na úpravě standardních parametrů linky se v rámci inovačního projektu podílely spolu s výrobcem i samy Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. Linka umožňuje zhotovení mezních formátů knih (od rozměru 70 x 100 mm), výrobu tzv. klop jedním průchodem stroje
či zhotovení speciálních typů vazeb (švýcarská brožura, otabind).

Celkové investiční náklady přesahují částku 55 mil. Kč, z toho přibližně pětinu představují náklady na související stavební úpravy (přístavba haly knihárny). Podíl dotace na celkových nákladech projektu činí 40 % z uznatelných nákladů.

Tiskárny Havlíčkův Brod jsou největším výrobcem knih na Vysočině. Společnost v roce 2011 vyrobila více než 7,5 milionů knih různých typů vazeb. Celkové tržby společnosti přesáhly 190 mil. Kč. Zákazníky akciové společnosti jsou největší české nakladatelské domy (ALBATROS, GRADA PUBLISHING, FRAGMENT, EGMONT) i menší vydavatelství. Přibližně 10 % produkce míří na zahraniční trh – do zemí Evropské unie.

Společnost zaměstnává 146 pracovníků, jejichž soustavné vzdělávání firma považuje za důležitou prioritu a prostředek k udržení vysoké konkurenceschopnosti na velmi konkurenčním trhu výroby knih. Aktuální aktivitou společnosti v této oblasti je projekt Školení je šance pro Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. – Dokončující zpracování I. Praktický výcvik obsluhy nově pořízené knihařské linky i dalších technologií patří mezi klíčové aktivity projektu.

Inovace výroby lepené vazby

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. na přelomu roku realizují největší investici ve své historii.
V dotačním programu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky „Inovace – Inovační projekt“ společnost uspěla se svým projektem „Inovace výroby lepené vazby“. S podporou strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu společnost pořizuje knihařskou linku na lepenou vazbu. Výrobce linky – firma Wohlenberg GmbH Buchbindereisysteme (Německo) – patří k  předním evropským výrobcům knihařského zařízení.

Pořízená linka má zcela unikátní konfiguraci v rámci České republiky. Na úpravě standardních parametrů linky se v rámci inovačního projektu podílely spolu s výrobcem i samy Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. Linka umožňuje zhotovení mezních formátů knih (od rozměru 70 x 100 mm), výrobu tzv. klop jedním průchodem stroje či zhotovení speciálních typů vazeb (švýcarská brožura, otabind).

V těchto dnech byla současně dokončena přístavba knihárny vyvolaná pořízením nové linky. Ve čtvrtek 22.12.2011 bude započata demontáž původní linky a instalace nové technologie v původních a nově přistavených prostorách knihárny. Na pondělí 9.1.2012 je plánováno zahájení zkušebního provozu linky.

Celkové investiční náklady přesahují částku 55 mil. Kč, z toho cca 80% tvoří náklady na pořízenou technologii a 20% náklady na stavební úpravy.

Tiskárny Havlíčkův Brod jsou největším výrobcem knih na Vysočině. Společnost v letošním roce vyrobí více než 7,5 milionů knih různých typů vazeb a tržby přesáhnou 190 mil. Kč. Zákazníky tiskáren jsou velké nakladatelské domy (Albatros Media, Fragment, Grada Publishing aj.) i menší vydavatelství. Přibližně 10 % produkce tiskáren míří na zahraniční trh – do zemí Evropské unie.

Společnost zaměstnává 150 pracovníků, jejichž soustavné vzdělávání firma považuje za důležitou prioritu a prostředek k udržení vysoké konkurenceschopnosti na velmi konkurenčním trhu výroby knih. Aktuální aktivitou společnosti v této oblasti je projekt Školení je šance pro Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. – Dokončující zpracování I. Praktický výcvik obsluhy nově pořízené knihařské linky i dalších technologií patří mezi klíčové aktivity projektu.

Instalace nového zařízení Ctp

V akciové společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod proběhla instalace nového CtP zařízení od firmy Kodak. Osvitová jednotka Magnus 800 s výkonem 40 desek B1 za hodinu s automatickým vícekazetovým nakladačem a on‑line vyvolávacím automatem Mercury.

Spolu s novým hardware byl proveden upgrade workflow na poslední verzi Prinergy 5.1. Nově můžeme svítit tiskové desky s lineaturou 200 lpi (80 l/cm) s hybridním rastrováním Maxtone CX. Hybridní rastr dosahuje velmi kvalitní tisk ve středních tónech se zachováním kresby ve světlech a stínech.

Součástí nového workflow je i Prepress Portal InSite – http://insite.thb.cz. Webový portál InSite umožňuje zákazníkovi nahlížet zakázky rozpracované v oddělení prepress včetně hlášení z modulu Preflight. Zkontrolované zakázky je možné z webového prohlížeče přímo schvalovat do tisku. Portál InSite výrazně zrychluje komunikaci mezi zákazníkem a tiskárnou.

Archiv aktualit