Aktuality

Zveme Vás do našeho týmu

"Obklopujte se charakterními lidmi a rozvíjejte vlastní charakter. Charakter je nadevše, je cennější než vědomosti a schopnosti. Je důkazem transparentního smýšlení člověka, kterému je možné důvěřovat."
(Inspirace Baťa)

Citátem z jedinečného bestselleru Gabriely Končitíkové, jehož všechny výtisky prošly rukama lidí Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., uvozuji pozvánku do našeho týmu. Knižní trh oživuje a my se chystáme přijmout několik nových kolegů, muže i ženy jako operátory/operátorky knihařských strojů a výroby.

Hledáte-li férového zaměstnavatele, stabilní tým, prostředí rodinné firmy a práci, která dává smysl, neváhejte nám poslat životopis.

Keep smiling! 😎

Petr Kletečka, ředitel společnosti

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

se sídlem Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 46504796,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 641

(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 12. června 2024 v 10.00 hodin v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.

 2. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024 a výroční zprávy za rok 2024.

 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a dosud uplynulou část roku 2024, řádná účetní závěrka za rok 2023, výroční zpráva za rok 2023 a zpráva o vztazích za rok 2023.

 1. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2023 včetně výroku auditora a o jiných výsledcích kontrolní činnosti.

 2. Návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2023 a návrh na rozdělení nerozděleného zisku minulých let.

 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, výroční zprávy za rok 2023 a zprávy o vztazích za rok 2023.

 4. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023 a o rozdělení nerozděleného zisku minulých let.

 5. Změna v orgánu společnosti – volba člena dozorčí rady.

 6. Schválení smlouvy o výkonu funkce a odměňování členů orgánů společnosti.

 7. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě a právo vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři společnosti zapsaní k rozhodnému dni 5. 6. 2024 v seznamu akcionářů vedeném společností. Při prezenci akcionáři – fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií) ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře – právnickou osobu. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti, a dále se prokazuje originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií) ne starším šesti měsíců, znějícím na zastupovanou osobu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.

Valná hromada se řídí stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady dle článku 36 stanov společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. volí předsedou valné hromady paní Ing. Márii Musilovou, zapisovatelem Ing. Petra Kletečku, ověřovateli zápisu Ing. Ludmilu Dočkalovou a Ing. Markétu Musilovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) paní Marii Valentovou.“

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje Ing. Janu Kunešovou, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 1740, se sídlem v Havlíčkově Brodě, jako auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. za rok 2024.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

Bod 6.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023, výroční zprávu za rok 2023 a zprávu o vztazích za rok 2023.“

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo řádnou účetní závěrku za rok 2023, výroční zprávu za rok 2023 a zprávu o vztazích za rok 2023, které věrně a poctivě odráží stav hospodaření společnosti. Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích byly ověřeny nezávislým auditorem se závěrem, že účetní závěrka „podává věrný a poctivý obraz a je v souladu s českými účetními předpisy“.

Bod 7.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje úhradu ztráty ve výši 625.384,61 Kč za rok 2023 z nerozděleného zisku minulých let. Řádná valná hromada společnosti Tiskáren Havlíčkův Brod a.s. rozhoduje o výplatě dividendy za rok 2023 ve výši 0,- Kč.“

Zdůvodnění:

S ohledem na dosažený výsledek hospodaření v roce 2023 a nejistý výhled představenstvo navrhuje uhradit ztrátu za rok 2023 z nerozděleného zisku minulých let a nevyplatit dividendu.

Bod 8.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada volí pana Lukáše Musila, nar. 23. 4. 1987, bytem Jihozápadní IV 1099/33, 141 00 Praha 4, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností od 12. 6. 2024.“

Zdůvodnění:

Dne 12. 6. 2024 uplyne panu Lukáši Musilovi desetileté funkční období člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje opětovnou volbu pana Lukáše Musila vzhledem k jeho odborným kvalitám a zkušenostem jako vhodného kandidáta pro další funkční období.

Bod 9.

Návrhy usnesení:

(1) Řádná valná hromada rozhoduje o schválení smlouvy o výkonu funkce a o odměňování člena dozorčí rady Lukáše Musila takto:

Schvaluji, že: „Členovi dozorčí rady Tiskáren Havlíčkův Brod a.s. Lukášovi Musilovi náleží dnem 12. 6. 2024 po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady odměna a ostatní plnění vyplývající ze Smlouvy o výkonu funkce ze dne 12. 6. 2024 a smlouva je schválena.“

(2) Řádná valná hromada rozhoduje o odměňování předsedy představenstva Ing. Márie Musilové takto:

„Schvaluji, že předsedovi představenstva společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. Ing. Márii Musilové náleží dnem 1. 7. 2024 po dobu výkonu funkce předsedy představenstva společnosti odměna a ostatní plnění vyplývající z dodatku číslo 2 Smlouvy o výkonu funkce ze dne 14. 6. 2017 a dodatek číslo 2 je schválen.“

(3) Řádná valná hromada rozhoduje o odměňování člena představenstva Ing. Markéty Musilové takto:

„Schvaluji, že členovi představenstva společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. Ing. Markétě Musilové náleží dnem 1. 7. 2024 po dobu výkonu funkce člena představenstva společnosti odměna a ostatní plnění vyplývající z dodatku číslo 2 Smlouvy o výkonu funkce ze dne 14. 6. 2017 a dodatek číslo 2 je schválen.“

(4) Řádná valná hromada rozhoduje o odměňování předsedy dozorčí rady Ing. Ludmily Dočkalové takto:

„Schvaluji, že předsedovi dozorčí rady společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. Ing. Ludmile Dočkalové náleží dnem 1. 7. 2024 po dobu výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti odměna a ostatní plnění vyplývající z dodatku číslo 1 Smlouvy o výkonu funkce ze dne 11. 1. 2022 a dodatek číslo 1 je schválen.“

Zdůvodnění:

Důvodem rozhodnutí je schválení smlouvy o výkonu funkce a stanovení způsobu a výše odměňování nově zvoleného člena dozorčí rady a změna odměňování u předsedy představenstva, člena představenstva a předsedy dozorčí rady.

Nahlížení do dokumentů

Dokumenty, týkající se valné hromady, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.thb.cz.

Výroční zpráva za rok 2023

Dokumenty týkající se valné hromady jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to každé úterý od 10.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti.

V Havlíčkově Brodě dne 24. dubna 2024

Představenstvo společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Ing. Mária Musilová Ing. Petr Kletečka Ing. Markéta Musilová
předseda představenstva člen představenstva člen představenstva
 

Na webu Svazu českých knihkupců a nakladatelů byla zveřejněna Zpráva o českém knižním trhu 2022/2023. V roce 2022 bylo v České republice vydáno 14.200 knižních titulů a obrat celkového tuzemského knižního trhu se snížil o 3% na 8,4 mld. Kč. Téměř 93 % z této částky tvoří tištěné knihy, jen sedm procent trhu tvoří digitální audioknihy a e-knihy.

Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. ve stejném roce významně posílily pozici na českém trhu.

Nakladatelům v České republice jsme vyrobili knihy v objemu 184,363 mil. Kč, což znamená meziroční nárůst o téměř 40 %. Část z tohoto růstu jde na vrub zdražení papíru, který udělal vrásky všem, za podstatnou částí ale vidím růst našich zákazníků a růst kmenu našich zákazníků, kteří si spolupráci s naší tiskárnou oblíbili, a skvělou práci celého týmu tiskárny. Děkuji všem zúčastněným. Dobrá práce!

Petr Kletečka, ředitel společnosti

Tiskárny Havlíčkův Brod na 25. ročníku Českého Bestselleru

V pátek 1. března se zástupci Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. zúčastnili 25. ročníku akce Český bestseller. Slavnostní večer pořádaný společností KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. oceňuje nejúspěšnější knihy prodávané v rámci knihkupecké sítě. V hlavní kategorii, která oceňuje nejprodávanější knihy napříč žánry, jsme měli želízko v ohni v podobě knihy Niny Špitálníkové Severka. Severku jsme pro NLN - Nakladatelství lidových novin vyrobili na podzim loňského roku.

Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. jsou v letošním roce partnerem Českého bestselleru. Milou povinností ředitele společnosti Ing. Petra Kletečky bylo předání ceny v kategorii Biografie. Cenu získala kniha Martin Dvořák: Mezi nebem a pacientem.

Diář Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. na rok 2025

Příští rok budeme trochu víc na očích. Diář Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. na rok 2025 je na světě!

Ikonická fotka na tiskovém stroji CD 102-5+L na zadní straně obálky vznikla 24. srpna 2022 během focení pro Magazín Heidelberg. Autorem je respektovaný portrétní fotograf Roman Černý. Je nám trochu líto, že na snímku jsou jen lidé z ranní směny (asi polovina orchestru), ale to je přijatelná daň za spontánnost vzniku nesnižující symboliku půvabné hromadné fotky.

Na nový diář se mohou těšit naši zaměstnanci, obchodní partneři, účastníci předávání cen Český bestseller a několik stovek šťastlivců, kteří navštíví 21. června koncert Praying Mantis (GB) na havlíčkobrodském náměstí nebo v polovině října 34. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě a na něm náš tradiční stánek.

"Pražákům, těm je tu hej." (Pražský výběr)

Lidé v první linii

Havlíčkův Brod a knihy jsou si souzeni. Tradiční výrobce knih pokračuje v úctyhodné tradici tisku sahající hluboko do devatenáctého století. Skvělý a stabilní tým profesionálů, výroba všech druhů knižních vazeb a silná orientace na české nakladatele, to byly, jsou a budou Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Hledáte-li dlouhodobé parťáky pro výrobu vašich knih, už nehledejte. Máte je na očích.

(zleva) Alena Wasserbauerová, Pavlína Čížková, Petr Menšík, Kateřina Molišová

PF 2024

"I cesta může být cíl."

Přejeme všem našim zaměstnancům a obchodním partnerům klidné vánoční svátky.

A kdykoliv se naše cesty v roce 2024 střetnou, ať je z toho úspěch.

Malé ohlédnutí za pátečním večírkem naší společnosti.

Byla to fuška a pšenka kvetla hlavně Petrům. Na stupních vítězů bowlingového turnaje se umístili Petr Menšík, Petr Bönsch a Petr Drahozal. Nedá se nic dělat. Buď příště přijde Martin Sláma, nebo ostatní musí víc trénovat.

Děkuji kolegům, že vzali nástroje: Petr Bönsch akustiku a foukačku, Tomáš Hoskovec basu a Pavel Sokal cajon.

Děkuji Martině Pirochtové za dokonalou organizaci turnaje v bowlingu a Milanovi Kožnarovi za parádní situační fotky.

Děkuji také personálu Bowling Club Pražská za vlídné zacházení, skvělý servis a trpělivost s těmi, kteří odcházeli hluboko po půlnoci. Tak zase za rok!

Petr Kletečka

Setkání s bývalými kolegy

Expedice Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., odkud každý pracovní den odchází desítky tisíc knih k našim zákazníkům, se včera odpoledne stala místem neobvyklého setkání generací.

Skvělý SBOR Oříšek se strhující energií včera ozvláštnil tradiční předvánoční setkání se seniory, dlouholetými zaměstnanci tiskárny.

Je tak povzbuzující sledovat, jak rádi se bývalí kolegové po dlouhé době vidí a do tiskárny alespoň na jedno odpoledne v roce vrací.

Tak zase za rok!

Moc děkuji všem, kteří se na zajištění akce podíleli!

Petr Kletečka

33. Podzimní knižní veletrh byl báječný

Děkujeme našim obchodním partnerům za návštěvu našeho tradičního stánku na Podzimním knižním veletrhu a návštěvníkům veletrhu za velký zájem o naše doprovodné akce včetně hodin otevřených dveří v provozu tiskárny. Těšíme se na setkání na 34. Podzimním knižním veletrhu, který se bude konat 11. a 12. října 2024.

33. Podzimní knižní veletrh

33. Podzimní knižní veletrh za 7 dnů! Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. nebudou sedět v koutě.

Pátek 6. října 14:30 – hodina otevřených dveří s odborným výkladem.

Pátek 6. října 15:30 – autogramiáda Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose na stánku THB

Pátek 6. října 16:30 – nekorektní politický podcast Kecy & politika na schodech Krajské knihovny

Pátek 6. října 21:00 - Pražský výběr (Official), zbývají poslední desítky vstupenek v Tulipánu nebo na SMS Ticket

Sobota 7. října 10:30 – křest románu Jiřího Kratochvila Klošár aneb Co si mamlasové povídali, pořádá Nakladatelství Hejkal na stánku THB

Sobota 7. října 11:00 – křest knihy povídek Ivana Krause Sebrané veteše, pořádá Nakladatelství Petrkov na stánku THB

Hodina otevřených dveří

Hodina otevřených dveří v tiskárně spojené s odborným výkladem. Nutná předchozí rezervace.

Termín:
Pátek 6. října v 14:30 hodin

Omlouváme se, ale všechna místa pro hodinu otevřených dveří byla vyčerpána.

Návštěva kolegů z nakladatelství Grada Publishing

Ve čtvrtek 22. června nás navštívili kolegové z bratislavské redakce nakladatelství Grada Publishing, aby se detailně seznámili s procesem výroby knihy.

Většina skupiny pod vedením vedoucího výroby a DTP Richarda Hroze viděla tiskárenský provoz na vlastní oči poprvé. Roli zasvěceného stopařova průvodce po tiskárně a seznámení účastníků zájezdu s tím, co se děje mezi odevzdáním tiskových dat a dodáním hotové knihy, zvládl výtečně Ing. Miloslav Henzl. Aby ne! Výrobu knih nejen třicet let řídil, ale také stál u zrodu naší vzájemné spolupráce.

V novodobé historii Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. po sametové revoluci byla GRADA Publishing, a.s. jedním z našich prvních zákazníků. Vyrůstali jsme vedle sebe. Grada do neotřesitelné pozice největšího nakladatelství odborné literatury působící v České republice. Naše tiskárna do neotřesitelné pozice největší knižní tiskárny na Vysočině. Legendární byly dva ročníky sportovních her zaměstnanců obou firem ve druhé polovině devadesátých let.

I když celý knižní obor prošel za posledních třicet let velkými změnami, mimořádně silné pouto mezi renomovaným nakladatelstvím (dnes již nejen) odborné literatury a tiskárnou ve městě spojeném s českým novinářem a spisovatelem Karlem Havlíčkem Borovským přetrvalo do dnešních dnů. Včerejší návštěva je toho důkazem.

Vizitkou nakladatelství Grada Publishing je kvalitní kniha. U toho nemůžeme chybět!

Sweet Home Alabama

V sobotu 3. června proběhl na havlíčkobrodském náměstí II. ročník minifestu s názvem 31 let na scéně.

Koncert byl především ve znamení jižanského rocku - v rámci svého evropského turné k nám zavítala americká skupina Skinny Molly z Nashville, která parádní večer zakončila.

Foto: Libor Blažek

Kompletní fotoalba na facebookovém profilu tiskárny.

II. minifest - 31 let na scéně

Dovolujeme si vás pozvat na II. ročník minifestu, tentokrát s podtitulem

„31 let na scéně - Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.“

Hvězdou večera bude kapela SKINNY MOLY z kolébky jižanského rocku (Nashville, USA), která k nám zavítá v rámci probíhající evropské tour.

Událost na Facebooku, kde si můžete přečíst několik vět o vystupujících kapelách.

Těšíme se na setkání!

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
se sídlem Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 46504796,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 641
(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 14. června 2023 v 10.00 hodin v sídle společnosti
s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.

 2. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023 a výroční zprávy za rok 2023.

 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a dosud uplynulou část roku 2023, řádná účetní závěrka za rok 2022, výroční zpráva za rok 2022 a zpráva o vztazích za rok 2022.

 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2022 včetně výroku auditora a o jiných výsledcích kontrolní činnosti.

 5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022.

 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, výroční zprávy za rok 2022 a zprávy o vztazích za rok 2022.

 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022.

 8. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě a právo vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři společnosti zapsaní k rozhodnému dni 7. 6. 2023 v seznamu akcionářů vedeném společností. Při prezenci akcionáři – fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií) ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře – právnickou osobu. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti, a dále se prokazuje originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií) ne starším šesti měsíců, znějícím na zastupovanou osobu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.

Valná hromada se řídí stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady dle článku 36 stanov společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. volí předsedou valné hromady paní Ing. Márii Musilovou, zapisovatelem Ing. Petra Kletečku, ověřovateli zápisu Ing. Ludmilu Dočkalovou a Ing. Markétu Musilovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Marii Valentovou a paní Annu Šubrtovou.“

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje Ing. Janu Kunešovou, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 1740, se sídlem v Havlíčkově Brodě, jako auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. za rok 2023.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

Bod 6.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022, výroční zprávu za rok 2022 a zprávu o vztazích za rok 2022.“

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo řádnou účetní závěrku za rok 2022, výroční zprávu za rok 2022 a zprávu o vztazích za rok 2022, které věrně a poctivě odráží stav hospodaření společnosti. Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích byly ověřeny nezávislým auditorem se závěrem, že účetní závěrka „podává věrný a poctivý obraz a je v souladu s českými účetními předpisy“.

Bod 7.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2022 takto:

zisk celkem 14 771 377,00 Kč

- z toho dividendy brutto 0,00 Kč

- z toho nerozdělený zisk 14 771 377,00 Kč“

Zdůvodnění:

S ohledem na připravované strategické investice a nejisté ekonomické podmínky (růst ceny energií a útlum poptávky) představenstvo navrhuje nevyplatit dividendu a celý zisk dosažený za rok 2022 převést do nerozděleného zisku.

Nahlížení do dokumentů

Dokumenty, týkající se valné hromady, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.thb.cz.

Výroční zpráva za rok 2022

Dokumenty týkající se valné hromady jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to každé úterý od 10.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti.

V Havlíčkově Brodě dne 18. dubna 2023

Představenstvo společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Ing. Mária Musilová Ing. Petr Kletečka Ing. Markéta Musilová
předseda představenstva člen představenstva člen představenstva
Komiksová cena Muriel za rok 2022

V úterý 21. února 2023 byly v Edison Filmhubu vyhlášeny výroční ceny komiksových cen Muriel za díla vyšlá v roce 2022. Cenu České akademie komiksu a Cenu za nejlepší komiksovou cenu získala Lucie Lomová za komiksový deník Každý den je nový. Máme radost, že kniha, kterou vydalo Nakladatelství Labyrint, přivedly na svět právě Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Cenou Přínos českému komiksu za konkrétní aktivní přínos k rozvoji komiksu v České republice byli oceněni Petr Litoš a Jiří Pavlovský za časopis a Nakladatelství CREW, které patří mezi naše významné zákazníky. Oběma touto cestou moc blahopřejeme!!

Kompletní výsledky na muriel.cz.

Nový šicí automat

V provozu od poloviny ledna...

Naší nejnovější investicí v dokončujícím zpracování knih je nový automatický šicí stroj knižních bloků ASTER EVO od italského výrobce Meccanotecnica.

PF 2023

Všem zaměstnancům, obchodním partnerům a čtenářům tištěných knih přejeme klidné svátky a šťastný rok 2023.

Vánoční party v Bowling clubu

Páteční večírek 16. prosince byl ve znamení poděkování zaměstnancům Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. za dobrou práci v uplynulém roce. Bylo to skvělé, skvělé, skvělé!

Setkání s bývalými kolegy

V pátek 2. prosince 2022 se uskutečnilo setkání s důchodci. Bylo milé sledovat, jak rádi se bývalí zaměstnanci s těmi současnými po dlouhé době opět vidí. Zasloužený potlesk sklidil dětský pěvecký sbor Oříšek, který ozvláštnil program setkání přímo v provozu tiskárny.

Vystoupení dětského pěveckého sboru Oříšek na YouTube
32. Podzimní knižní veletrh

Děkujeme všem zákazníkům a obchodním partnerům za návštěvu našeho tradičního stánku na 32. Podzimním knižním veletrhu. Páteční křest pamětního diáře k 30. výročí založení akciové společnosti připomněl, že právě tak dlouho vyrábíme věci, které mají duši.

Na stejném místě se uvidíme 6. a 7. října 2023.

Foto: Zdeněk Mikeš
Pozvánka na 32. Podzimní knižní veletrh

Milí přátelé, vážení zákazníci,

s radostí všechny zveme do Havlíčkova Brodu na nezvykle prodloužený víkend 13. – 15. října 2022 pro 32. Podzimní knižní veletrh. Tradiční stánek Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. v hlavním sále kulturního domu Ostrov bude celé dva dny ze tří stran obklopen stovkami knih – dokonale poklidný i pulzující prostor pro vzájemná setkání a oslavu tištěné knihy.

Zvláště srdečně Vás zveme na doprovodný program na našem veletržním stánku

 • Pátek 14. října 2022 od 15:00 hodin
  křest pamětního diáře Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 1992 – 2022
 • Pátek 14. října 2022 od 17:00 hodin
  autogramiáda členů kapely Flamengo Reunion Session
 • Sobota 15. října 2022 od 11:00 hodin
  křest knihy Finanční účetnictví a oslava 20 let spolupráce THB s Ing. Pavlem Štohlem
a v prostorách klubu Oko, Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod
Lidé, kteří můžou za to, že #knizkynamjdou

Ve středu 24. srpna k nám zavítal uznávaný fotograf Roman Černý a nafotil sérií snímků pro nové číslo Magazínu Heidelberg Info.

Časopis vydávaný firmou Heidelberg Praha spol. s r.o. pro širokou odbornou veřejnost vyjde na podzim a Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. budou profilovou firmou tohoto vydání. Spřízněné duše i odborná veřejnost se můžou již teď těšit na obsáhlý rozhovor se členy strategického týmu THB.

Také tito lidé můžou za to, že #knizkynamjdou (středeční dopolední směna).

Rozhovor pro Český rozhlas Vysočina

Knížky se budou číst dál, cena papíru to nezmění

Záznam rozhovoru ředitele společnosti Petra Kletečky o havlíčkobrodské tiskárně a o knížkách https://vysocina.rozhlas.cz/knizky-se-budou-cist-dal-cena-papiru-nezmeni-rika-reditel-havlickobrodskych-8785822

Foto: Milan Kopecký
Třicet let na scéně

V sobotu 18. června 2022 proběhl na havlíčkobrodském náměstí minifest s názvem Třicet let na scéně. V průběhu večera hejtman Kraje Vysočina Mgr. Vítězslav Schrek slavnostně pokřtil pamětní diář 1992 - 2022. Setkání zaměstnanců a příznivců havlíčkobrodské tiskárny bylo příjemným zastavením v hektické době. Jen v květnu letošního roku jsme pro naše zákazníky vyrobili a dodali 620.000 knih všech druhů vazeb. Po stylovém koncertu vyučeného knihkupce Ivana Hlase se svým Triem oslavy pokračovaly hluboko po půlnoci na after party v klubu Oko.

S velkým zájmem veřejnosti se setkaly také dvě hodiny otevřených dveří předcházející výročnímu minifestu. Prohlídku provozu tiskárny spojenou s odborným výkladem si nenechalo ujít na sedmdesát zájemců.

Kompletní fotoalba na facebookovém profilu tiskárny.

Foto: Stanislav Peluch

Minifest "Třicet let na scéně" a hodiny otevřených dveří

Přijďte s námi v sobotu 18. června 2022 oslavit na havlíčkobrodském náměstí třicáté narozeniny. Srdečně zveme všechny zaměstnance, spřízněné duše, knihomoly a kulturní veřejnost.
Facebooková událost.

Program na náměstí:
17:00 III. Třetina
18:00 Bohumil Pečinka a Petros Michopulos / podcast Kecy & politika live
18:45 Jadaband s Boryšem
19:45 křest pamětního diáře
20:30 Ivan Hlas Trio

Program v klubu Oko - after party:
23:00 At Time

Hodiny otevřených dveří v tiskárně spojené s odborným výkladem. Nutná předchozí rezervace.

Termíny:
Čtvrtek 16. června 2022 v 15:00 hodin
Pátek 17. června 2022 v 10:00 hodin

Den otevřených dveří pro naše blízké

S velkým zájmem se setkal den otevřených dveří pro rodinné příslušníky a blízké našich zaměstnanců, který proběhl v sobotu 4. června v prostorách tiskárny. Společným zážitkem bylo zavěšení pamětního diáře na knihařské lince Wohlenberg Master e. Pamětní diář 1992 - 2022 bude slavnostně pokřtěn hejtmanem Kraje Vysočina Vítězslavem Schrekem v sobotu 18. června 2022 na havlíčkobrodském náměstí v průběhu programu minifestu s názvem 30 let na scéně. Srdečně všechny zveme!

Kompletní fotoalbum na Facebooku

Foto: Stanislav Peluch

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
se sídlem Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 46504796,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 641
(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 29. června 2022 v 10.00 hodin v sídle společnosti
s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.
 2. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022 a výroční zprávy za rok 2022.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 a dosud uplynulou část roku 2022, řádná účetní závěrka za rok 2021, výroční zpráva za rok 2021 a zpráva o vztazích za rok 2021.
 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2021 včetně výroku auditora a o jiných výsledcích kontrolní činnosti.
 5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021.
 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, výroční zprávy za rok 2021 a zprávy o vztazích za rok 2021.
 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021.
 8. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě a právo vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři společnosti zapsaní k rozhodnému dni 22. 6. 2022 v seznamu akcionářů vedeném společností. Při prezenci akcionáři – fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií) ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře – právnickou osobu. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti, a dále se prokazuje originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií) ne starším šesti měsíců, znějícím na zastupovanou osobu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.

Valná hromada se řídí stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady dle článku 36 stanov společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. volí předsedou valné hromady paní Ing. Márii Musilovou, zapisovatelem Ing. Petra Kletečku, ověřovateli zápisu Ing. Ludmilu Dočkalovou a Lukáše Musila a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Marii Valentovou a paní Annu Šubrtovou.“

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje Ing. Janu Kunešovou, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 1740, se sídlem v Havlíčkově Brodě, jako auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. za rok 2022.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

Bod 6.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021, výroční zprávu za rok 2021 a zprávu o vztazích za rok 2021.“

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo řádnou účetní závěrku za rok 2021, výroční zprávu za rok 2021 a zprávu o vztazích za rok 2021, které věrně a poctivě odráží stav hospodaření společnosti. Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích byly ověřeny nezávislým auditorem se závěrem, že účetní závěrka „podává věrný a poctivý obraz a je v souladu s českými účetními předpisy“.

Bod 7.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2021 takto:

zisk celkem7 485 749,12 Kč
- z toho dividendy brutto0,00 Kč
- z toho nerozdělený zisk7 485 749,12 Kč“

Zdůvodnění:

S ohledem na nejisté ekonomické podmínky (prudký růst ceny materiálů a energií) představenstvo navrhuje nevyplatit dividendu a celý zisk dosažený za rok 2021 převést do nerozděleného zisku.

Nahlížení do dokumentů

Dokumenty, týkající se valné hromady, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.thb.cz.

Výroční zpráva za rok 2021

Dokumenty týkající se valné hromady jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to každé úterý od 10.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti.

V Havlíčkově Brodě dne 27. dubna 2022

Představenstvo společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Ing. Mária MusilováIng. Petr KletečkaIng. Markéta Musilová
předseda představenstvačlen představenstvačlen představenstva
Vzácná návštěva

Autoři populárního podcastu Kecy & politika Bohumil Pečinka a Petros Michopulos na dubnové návštěvě Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. dohlíží na výrobu podcastového knižního debutu s názvem Jak jsme začali a ještě neskončili.

Ocenění Magnesia Litera za publicistiku a knihu roku

10. dubna 2022 byly na Nové scéně Národního divadla vyhlášeny ceny Magnesia Litera za uplynulý rok. Literu za publicistiku získala kniha Pavla Klusáka Gott: Československý příběh, vydal Host. Obrovským úspěchem je pak zisk ceny za Knihu roku pro stejný titul, o jejímž udělení rozhodují hlasováním dvě stovky knihkupců, redaktorů či spisovatelů.

Autorovi i vydavateli knihy k úspěchu v prestižní soutěži srdečně blahopřejeme. Bylo nám ctí se na vzniku knihy v listopadu loňského roku výrobou podílet.

Záznam z předávání cen na webu České televize.

Změny ve vedení společnosti

Vážení přátelé, obchodní partneři,

v úterý 11. ledna ukončila po dvaceti sedmi letech své působení na pozici ředitelky společnosti Ing. Ludmila Dočkalová a nadále bude působit v havlíčkobrodské tiskárně jako předsedkyně dozorčí rady.

Předsedkyně představenstva Ing. Mária Musilová paní Dočkalové při této příležitosti poděkovala za „dlouholeté vedení společnosti a skvělou spolupráci.“

Novým členem představenstva a ředitelem společnosti se stal Ing. Petr Kletečka, dosavadní ekonomický náměstek, který ve společnosti působí od roku 1990.

PF 2022

Pokojné svátky a úspěšný rok 2022 přejeme všem zaměstnancům a obchodním partnerům Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
se sídlem Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 46504796,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 641
(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 11. ledna 2022 v 10.00 hodin v sídle společnosti
s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.
 2. Změna v orgánech společnosti – odstoupení člena představenstva, okamžik zániku funkce.
 3. Změna v orgánech společnosti – odstoupení člena dozorčí rady, okamžik zániku funkce.
 4. Změna v orgánech společnosti – volba člena představenstva.
 5. Změna v orgánech společnosti – volba člena dozorčí rady.
 6. Schválení smluv o výkonu funkce a odměňování členů orgánů společnosti.
 7. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě a právo vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři společnosti zapsaní k rozhodnému dni 4. 1. 2022 v seznamu akcionářů vedeném společností. Při prezenci akcionáři – fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií) ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře – právnickou osobu. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena na zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti, a dále se prokazuje originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku (nebo jeho ověřenou kopií) ne starším šesti měsíců, znějícím na zastupovanou osobu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.

Valná hromada se řídí stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady dle článku 36 stanov společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. volí předsedou valné hromady paní Ing. Márii Musilovou, zapisovatelem Ing. Petra Kletečku, ověřovateli zápisu Ing. Ludmilu Dočkalovou a Lukáše Musila a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Marii Valentovou a paní Annu Šubrtovou.“

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. po projednání odstoupení Ing. Ludmily Dočkalové, nar. 19. 8. 1958, bytem Kpt. Nováka 1164, 580 01 Havlíčkův Brod, z funkce člena představenstva společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje okamžik zániku funkce člena představenstva ke dni 11. 1. 2022, v hodinu a minutu po schválení valnou hromadou, tedy s okamžitou účinností.“

Zdůvodnění:

Představenstvu bylo dne 30. 11. 2021 doručeno písemné oznámení Ing. Ludmily Dočkalové o odstoupení z funkce člena představenstva společnosti s žádostí o schválení okamžiku zániku funkce valnou hromadou ke dni 11. 1. 2022, a to v hodinu a minutu kdy dojde ke schválení valnou hromadou společnosti. Představenstvo společnosti odstoupení z funkce člena představenstva projednalo a vzalo na vědomí a na základě toho navrhuje a doporučuje valné hromadě odstoupení projednat a schválit okamžik zániku funkce člena představenstva Ing. Ludmily Dočkalové ke dni 11. 1. 2022, a to v hodinu a minutu kdy dojde ke schválení valnou hromadou.

Bod 3.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. po projednání odstoupení Ing. Petra Kletečky, nar. 19. 10. 1967, bytem Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod, z funkce člena dozorčí rady společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. schvaluje okamžik zániku funkce člena dozorčí rady ke dni 11. 1. 2022, v hodinu a minutu po schválení valnou hromadou, tedy s okamžitou účinností.“

Zdůvodnění:

Dozorčí radě společnosti bylo dne 30. 11. 2021 doručeno písemné oznámení Ing. Petra Kletečky o odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti s žádostí o schválení okamžiku zániku funkce valnou hromadou ke dni 11. 1. 2022, a to v hodinu a minutu kdy dojde ke schválení valnou hromadou společnosti. Písemné oznámení bylo stejného dne předáno představenstvu na vědomí. Dozorčí rada společnosti odstoupení z funkce člena dozorčí rady projednala a vzala na vědomí, a na základě toho představenstvo navrhuje a doporučuje valné hromadě odstoupení projednat a schválit okamžik zániku funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kletečky ke dni 11. 1. 2022, a to v hodinu a minutu kdy dojde ke schválení valnou hromadou.

Bod 4.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. volí Ing. Petra Kletečku, nar. 19. 10. 1967, bytem Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod, do funkce člena představenstva společnosti, a to s okamžitou účinností ode dne 11. 1. 2022.“

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje na uvolněné místo člena představenstva po Ing. Ludmile Dočkalové zvolit jako vhodného kandidáta Ing. Petra Kletečku, a to vzhledem k jeho odborným kvalitám a zkušenostem.

Bod 5.

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. volí Ing. Ludmilu Dočkalovou, nar. 19. 8. 1958, bytem Kpt. Nováka 1164, 580 01 Havlíčkův Brod, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s okamžitou účinností ode dne 11. 1. 2022.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje na uvolněné místo člena dozorčí rady po Ing. Petrovi Kletečkovi zvolit jako vhodného kandidáta paní Ing. Ludmilu Dočkalovou, a to vzhledem k jejím odborným kvalitám a zkušenostem.

Bod 6.

Návrhy usnesení:

(1) Řádná valná hromada rozhoduje o schválení smlouvy o výkonu funkce a o odměňování člena představenstva Ing. Petra Kletečky takto:

„Schvaluji, že členovi představenstva společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. Ing. Petrovi Kletečkovi náleží dnem 11. 1. 2022 po dobu výkonu funkce člena představenstva odměna a ostatní plnění vyplývající ze Smlouvy o výkonu funkce ze dne 11. 1. 2022 a smlouva je schválena.“

(2) Řádná valná hromada rozhoduje o schválení smlouvy o výkonu funkce a o odměňování člena dozorčí rady Ing. Ludmily Dočkalové takto:

„Schvaluji, že členovi dozorčí rady společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. Ing. Ludmile Dočkalové náleží dnem 11. 1. 2022 po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti odměna a ostatní plnění vyplývající ze Smlouvy o výkonu funkce ze dne 11. 1. 2022 a smlouva je schválena.“

(3) Řádná valná hromada rozhoduje o odměňování předsedy představenstva Ing. Márie Musilové takto:

„Schvaluji, že předsedovi představenstva společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. Ing. Márii Musilové náleží dnem 1. 2. 2022 po dobu výkonu funkce předsedy představenstva společnosti odměna a ostatní plnění vyplývající z dodatku číslo 1 Smlouvy o výkonu funkce ze dne 14. 6. 2017 a dodatek číslo 1 je schválen.“

(4) Řádná valná hromada rozhoduje o odměňování člena představenstva Ing. Markéty Musilové takto:

„Schvaluji, že členovi představenstva společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. Ing. Markétě Musilové náleží dnem 1. 2. 2022 po dobu výkonu funkce člena představenstva společnosti odměna a ostatní plnění vyplývající z dodatku číslo 2 Smlouvy o výkonu funkce ze dne 14. 6. 2017 a dodatek číslo 2 je schválen.“

(5) Řádná valná hromada rozhoduje o odměňování člena dozorčí rady Lukáše Musila takto:

„Schvaluji, že členovi dozorčí rady společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. panu Lukáši Musilovi náleží dnem 1. 2. 2022 po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti odměna a ostatní plnění vyplývající z dodatku číslo 2 Smlouvy o výkonu funkce ze dne 14. 6. 2017 a dodatek číslo 2 je schválen.“

Zdůvodnění:

Důvodem rozhodnutí je schválení smluv o výkonu funkce a stanovení způsobu a výše odměňování nově zvoleného člena představenstva a nově zvoleného člena dozorčí rady a změna odměňování u ostatních členů představenstva a dozorčí rady.

Nahlížení do dokumentů

Dokumenty, týkající se valné hromady, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.thb.cz.

Dokumenty týkající se valné hromady jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to každé úterý od 10.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti.

V Havlíčkově Brodě dne 30. listopadu 2021

Představenstvo společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Ing. Mária Musilová Ing. Ludmila Dočkalová Ing. Markéta Musilová
předseda představenstva člen představenstva člen představenstva
Ceny za nejkrásnější knihy 31. Podzimního knižního veletrhu

V pátek 15. října v prostorách Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě byly pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka vyhlášeny a předány ceny za nejkrásnější knihy 31. Podzimního knižního veletrhu.

Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu spjatou s Vysočinou získalo nakladatelství Nezávislý podmelechovský spolek za knihu Miloše Doležala To už se nikdy nebude opakovat. Cenu města Havlíčkova Brodu za nejkrásnější knihu veletrhu získalo nakladatelství Labyrint za knihu Gabriely Kyselové, Michala Baláže a Václava Šlajcha Štefánik. Cenu Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za nejkrásnější dětskou knihu získal Spolek pro Sedlčansko a Královéhradecko za knihu Markéty Vítkové a Kateřiny Čížkové Jak barevná je modrá: letem světem autismem a cenu čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina získal Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici za knihu Lucie Doležalové a Karla Pacovského Lipnická bible: štít víry v neklidných časech pozdního středověku.

Cenu Tiskáren Havlíčkův Brod a.s. předal výrobní náměstek Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. Ing. Petr Šídlo.

Všem oceněným blahopřejeme!

31. Podzimní knižní veletrh

31. Podzimní knižní veletrh je minulostí. Na našem tradičním stánku v pátek proběhla autogramiáda výtvarníka Františka Skály a herečky divadla Sklep Lenky Vychodilové a v sobotu odložený křest knihy Země skrytých úsměvů za účasti plného tuctu spoluautorek a spoluautorů.

Těšíme se na setkání v příštím roce.

31. Podzimní knižní veletrh

V pátek začíná 31. Podzimní knižní veletrh s bohatým doprovodným programem. Návštěvníky srdečně zveme zejména na dvě akce pořádané na našem stánku v KD Ostrov.

V pátek 15. října od 16:00 hodin se uskuteční autogramiáda Tomáše Hanáka, Františka Skály a Lenky Vychodilové. Autogramiáda je současně pozvánkou na večerní koncert v klubu Oko MTO Universal - 3. koncert série Golden_eye. Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. jsou tradičním partnerem doprovodného koncertu brodského veletrhu.

V sobotu 16. října od 11:00 hodin se pak uskuteční odložený křest knihy Země skrytých úsměvů. Kniha přináší třicet povídek současných českých spisovatelů spjatých s brodským knižním veletrhem. Křtu se zúčastní Markéta Hejkalová, Jiří Grygar, Alena Mornštajnová, Irena Obermannová, Iva Pecháčková, Miloš Urban a řada dalších spoluautorů.

9. ročník Havlíčkobrodského půlmaratonu

V sobotu 5. září 2021 se za krásného počasí uskutečnil již 9. ročník Havlíčkobrodského půlmaratonu, kterého se zúčastnilo téměř 500 závodníků. Akci s mottem "Děláme sport srdcem" a s významnou účastí dětí jsme velmi rádi podpořili.

31. Podzimní knižní veletrh

Srdečně Vás zveme na 31. Podzimní knižní veletrh, který se uskuteční 15. a 16. října 2021. Doprovodný program na www.hejkal.cz.

Ocenění Magnesia Litera za poezii

Dne 8. června byly na Nové scéně Národního divadla vyhlášeny ceny Magnesia Litera za uplynulý rok. Literu za poezii získala kniha Pavla Novotného Zápisky z garsonky, vydal Trigon - nakladatelství, knihkupectví, antikvariát.

Autorovi i vydavateli knihy k úspěchu v prestižní soutěži srdečně blahopřejeme. Bylo nám ctí se na vzniku knihy výrobou podílet.

Záznam z předávání cen na stránkách České televize.

Komiksová cena Muriel za rok 2020

Ve středu 24. února 2021 byly Českou akademií komiksu uděleny komiksové ceny Muriel za rok 2020.

Cenu za nejlepší kresbu získal Jiří Franta za titul Singl, který vyšel v nakladatelství Labyrint.

Autorovi i vydavateli k úspěchu srdečně blahopřejeme! Bylo nám ctí se na vzniku knihy výrobou podílet.

O letošních výročních komiksových cenách více zde https://art.ceskatelevize.cz/inside/ceny-muriel-za-rok-2020-jak-komiksovou-produkci-nahlizi-porota-n1ayJ

30. PODZIMNÍ KNIŽNÍ VELETRH JE ZRUŠEN

Usnesení vlády ČR číslo 996 z 8. října 2020 v bodě 2 výslovně zakazuje konání veletrhů až do 25. října, proto Vám s lítostí oznamujeme, že letošní Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě byl zrušen.

Uskuteční se pouze v podobě knihy. Jmenuje se Země skrytých úsměvů a nabízí místo Podzimního knižního veletrhu poutavé čtení na 33 podzimních večerů. Obsahuje totiž 30 povídek autorek a autorů, kteří na veletrhu v různých letech ze svých knih četli.

Těšíme se na setkání na 31. Podzimním knižním veletrhu, který v Havlíčkově Brodě proběhne 15. a 16. října 2021.

Pozvánka na 30. Podzimní knižní veletrh

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. srdečně zvou k návštěvě 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, který se bude konat 23. a 24. října 2020 v KD Ostrov.

Bude nám ctí Vás kdykoliv po celou dobu trvání knižního veletrhu přivítat u našeho stánku.

V pátek 23. října 2020 na našem stánku proběhne autogramiáda Františka Skály, Tomáše Hanáka a Lenky Vychodilové z divadla Sklep, která předznamená večerní koncert M.T.O. Universal v klubu Oko.

Investujeme do nových technologií

V prvním pololetí 2020 byla instalována nová CTP linka na výrobu tiskových desek. Osvitová jednotka Kodak Magnus Q800 ve variantě W-speed 62 desek/hodinu.

S osvitovou jednotkou byl dodán MPL paletový nakladač desek s kapacitou 1200 desek formátu B1 a 100 desek formátu B2. Součástí linky je také vyvolávací automat Kodak T-HDX 1250 Plate Processor.

Nová CTP linka výrazným způsobem zvýšila produktivitu práce ve výrobě tiskových desek.

Výroční cena Zlatá stuha 2020

Letošní předávání výročních cen Zlatá stuha 2020 pro autory, překladatele, ilustrátory a nakladatele dětské knihy bylo vzhledem k nepříznivým okolnostem přesunuto na podzim. Porota ale již vybrala a v kategorii Komiks pro děti a mládež zlatou stuhu získala kniha Super Spellsword Sága z nakladatelství Labyrint.

Autorovi knihy i vydavateli srdečně blahopřejeme. Bylo nám ctí se na vzniku knihy podílet.

Kompletní výsledky letošní Zlaté stuhy na zlatastuha.cz.

Cena za vynikající polygrafické zpracování knihy Katedrála viditelná a neviditelná

Ve středu 29. května 2020 byly vyhlášeny Nejkrásnější české knihy roku 2019. V 55. ročníku soutěže, kterou pořádá Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury ČR, získala 2. místo v prestižní oborové kategorii Cena za vynikající polygrafické zpracování kniha Katedrála viditelná a neviditelná.

Nádhernou dvousvazkovou knihu je možné si prohlédnout a virtuálně v ní zalistovat na webu katedrala-viditelna.cz. Vydavatelem knihy je Hilbertinum – Společnost Kamila Himberta, ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha.

Bylo nám velkou ctí se na vzniku oceněné knihy podílet!

Úplné výsledky letošního ročníku Nejkrásnější české knihy CZECHDESIGN

Nejlepší komiks roku 2019 vytištěn v THB

Ve čtvrtek 6. února byly Českou akademií komiksu uděleny komiksové ceny Muriel za rok 2019. Hlavní cenu večera pro nejlepší komiksovou cenu si odnesl Článek II. od autorské dvojice Jiří Šimáček a Ján Lastomírsky. Vedle hlavní ceny České akademie komiksu si kniha z nakladatelství Druhé město odnesla cenu rovněž ve dvou dalších kategoriích – Nejlepší komiksová kniha a Nejlepší scénář.

Skvělý autorský úspěch zaznamenal Pavel Čech, který zvítězil se svojí knihou Dobrodružství Rychlé Veverky 5: Tajemná Krabička v kategorii Nejlepší komiks pro děti. A s titulem O Červenáčkovi patřil k nominovaným v kategoriích Nejlepší komiksová kniha a Nejlepší scénář. Oba tituly vydalo v loňském roce Nakladatelství Petrkov.

Úspěch všech tří knih vyrobených v havlíčkobrodské tiskárně nás velmi potěšil a všem oceněným autorům a nakladatelstvím srdečně blahopřejeme!

Více o výročních cenách Muriel

Investujeme do nových technologií

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. pořídily nový automat pro výrobu knižních desek KOLBUS DA 270. Stroj umožňuje výrobu všech druhů desek včetně desek s použitím kombinovaných materiálů (vazba V7) či výrobu desek ze slabých lepenek (flexo vazba).

Na březen letošního roku je naplánována instalace nového CTP zařízení KODAK pro formát B1.

Úspěch v anketě 2 x 7 publikací a map roku 2019

Ve středu 8. ledna byly členy Asociace publicistů a novinářů píšících o cestovním ruchu vyhlášeny výsledky každoroční ankety 2 x 7 publikací a map roku 2019.

Velmi nás potěšil úspěch knih vyrobených v havlíčkobrodské tiskárně. Tituly Cestovní kniha z nakladatelství Soukup & David a Rozhlednovým rájem Vyhlídkami králů z nakladatelství Cykloknihy obsadily v kategorii publikací druhé a třetí místo. Vydavatelům srdečně blahopřejeme!

Více o anketě viz Turistické listy

Ceny za nejkrásnější knihy 29. Podzimního knižního veletrhu

V pátek 11. října na Staré radnici v Havlíčkově Brodě byly vyhlášeny a předány ceny za nejkrásnější knihy 29. Podzimního knižního veletrhu. Ceny předali hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, starosta Havlíčkova Brodu a senátor Jan Tecl a ředitelka Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. Ludmila Dočkalová.

Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu spjatou s Vysočinou získalo nakladatelství Eliška Štěpánová/Měsíc ve dne za knihu Josefa Kroutvora Archa Petrkov. Cenu města Havlíčkova Brodu za nejkrásnější knihu veletrhu získalo nakladatelství Labyrint za knihu Ondřeje Horáka a Vojtěcha Šedy Průvodce neklidným územím II. Cenu Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za nejkrásnější dětskou knihu získala Mladá fronta za knihu Kláry Smolíkové Pozor, v knihovně je kocour!, a cenu čtenářů Krajské knihovny vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina získalo nakladatelství CBS za knihu Matúše Krajňáka, Kamila Glovni a Martiny Grznárové Pelhřimovsko z nebe.

Všem oceněným blahopřejeme!


Pozvánka na veletrh

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. srdečně zvou k návštěvě 29. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, který se bude konat 11. a 12. října 2019 v KD Ostrov. Bude nám ctí Vás kdykoliv po celou dobu trvání knižního veletrhu přivítat u našeho stánku.

V sobotu 12. října 2019 na našem stánku pokřtí hokejová legenda Jaroslav Benák knihu „Z Havlíčkova Brodu kousek do světa“, která mapuje osudy hokejistů narozených v Havlíčkově Brodě a jejich úspěchy na domácí i světové scéně.

Oceněná publikace

V soutěži o Najkrajšie knihy Slovenska 2018 pořádané Ministerstvom kultúry SR byla oceněna publikace Blcha Teo autorky Kataríny Macurové. Vydavatelem knihy je společnost Albatros Media Slovakia s.r.o.

Blahopřejeme! Bylo nám ctí se na vzniku knihy podílet.

Cena za vynikající polygrafické zpracování - Podivuhodný svět Zdeňka Buriana
Cena za vynikající polygrafické zpracování - Podivuhodný svět Zdeňka Buriana
Konečně zatepleno!

Navzdory obrovským problémům, které způsobil generální dodavatel stavby, máme novou střechu i celkové zateplení budovy. Stavba je zkolaudována!

Děkujeme všem zaměstnancům za statečné snášení zhoršených pracovních podmínek a obchodním partnerům za trpělivost po celou dobu stavby.

Ohlédnutí za knižním veletrhem

Ohlédnutí za 28. Podzimním knižním veletrhem v Havlíčkově Brodě. Děkujeme všem, kteří knižní veletrh, doprovodné akce a zejména náš stánek v letošním roce navštívili. Nashledanou 11. a 12. října 2019 na 29. Podzimním knižním veletrhu...

Zateplování budovy tiskárny

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. v současnosti realizují projekt zaměřený na snížení energetické náročnosti objektu tiskárny. Probíhá zateplování obálky objektu, výměna výplní stavebních otvorů, zateplení a izolace střechy.

Zateplení střechy Zateplení pláště

Současně probíhají práce na modernizaci soustavy osvětlení. Při vybourání stávajícího opláštění střechy na podzim loňského roku došlo k opakovanému zatečení do objektu tiskárny a dílčímu narušení výroby.

Všem zákazníkům děkujeme za pochopení. Situace se již stabilizovala a stavební práce budou v letošním roce dokončeny.

Návštěva prezidenta Hospodářské komory České republiky

Prezident Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. navštívil 18. října 2016 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Prezident Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Přechod na normu ISO 12 647-2:2013 pro ofsetový tisk

Společnost Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. jako jedna z prvních českých tiskáren přechází na novou normu pro ofsetový tisk ISO 12 647-2:2013. Zásadním důvodem k zavedení nové normy je dosažení souladu digitálního nátisku s ofsetovým tiskem v situaci, kdy u potiskovaných papírů se dlouhodobě zvyšuje podíl přísad optických zjasňovačů (OBA).

Podrobné informace o přechodu na novou normu pro ofsetový tisk najdete zde.

Porovnání 3D
Stroj pro parciální UV lakování SPOTMATIC 54

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. instalovaly stroj pro parciální UV lakování SPOTMATIC 54. Zcela nové zařízení umožňuje vytváření lesklých ploch a lakových efektů na laminovaných arších papíru. Maximální formát potiskovaného archu je 54 x 100 cm, maximální výkon nakladače 2.400 archů za hodinu. Stroj tiskne pomocí 8 tiskových hlav s rozlišením 360 dpi.

Stroj pro parciální UV lakování významně sníží závislost tiskárny na zhotovení UV laku v kooperaci a současně nabídne zákazníkům nové možnosti zejména v oblasti povrchové úpravy knižních obálek a potahů (lakové efekty).

 

Spotmatic 54

 

 

Havlíčkův Brod - fragmenty z historie

Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. vydaly knihu Miloše Tajovského
„Havlíčkův Brod - fragmenty z historie“.

Pro zájemce o hlubší poznání historie Havlíčkova Brodu tato kniha přináší informace o významných osobnostech a událostech v dějinách města.

Publikace je rozdělena do pěti kapitol:

 1. osobnosti v brodské historii
 2. pomníky osobností v Brodě
 3. průmysl a řemesla v historii Brodu
 4. lidé, spolky, události v historii Brodu
 5. domy, budovy a místa v historii Brodu

Kniha je k zakoupení v havlíčkobrodském Knihkupectví Vysočina.
Hromadné objednávky na thb@thb.cz nebo na tel. 602 567 728.

 

Havlíčkův Brod - fragmenty z historie

 

Procesní kalibrace tiskových strojů

Procesní kalibrace tiskových strojů je klíčovou součástí systému správy barev v ofsetové tiskárně. Jedná se o komplexní postup, jehož cílem je dosažení barevné shody nátisku a ofsetového tisku. Na rozdíl od dílčích kalibrací jednotlivých zařízení ve výrobním workflow, procesní kalibrace zahrnuje kalibraci a charakterizaci více zařízení a strojů současně.

Procesní kalibrace zahrnuje kalibraci CtP osvitky, seřízení dávkování barvy a vlhčení tiskového stroje tak aby bylo dosaženo požadované barevnosti primárních a sekundárních barev, nastavení křivek tiskového stroje pro CIP4 data, proměření kontrolních archů, nastavení kompenzačních křivek do RIPu CtP a výsledná kontrola správné činnosti celého systému.

Ve spolupráci s firmami Grafie CZ a Heidelberg byla provedena úspěšná procesní kalibrace všech našich barvových tiskových strojů Heidelberg XL 75-4, XL 75-5, CD 102-5 LX a CX 102-4. Současně s tím byly změřeny a nastaveny kompenzační křivky pro osvit na CtP Kodak Magnus 800. V současné době všechny naše barvové stroje tisknou v souladu s normou ISO 12647-2:2004/Amd1:2007.

Nový laminátor Sagitta 76

Byl nainstalován nový laminovací stroj Komfi Sagitta 76. Laminátor laminuje archy až do formátu B1. Rychlost laminování je zvýšena na 50 m/s. Stroj je vybaven nakladačem s nakládací hlavou, možnost nakládat přímo z palety, pětizónové odporové topení s PID regulací, automatická separace archů a vykladač.

Nový laminátor Sagitta 76 zvýší produkční schopnost a zlepší kvalitu laminování.

Nový tiskový stroj Heidelberg CX 2102-4

Ve firmě byla provedena instalace nového tiskového stroje Heidelberg CX 102-4. Tiskový stroj má čtyři tiskové jednotky a tiskne do formátu B1. Stroj je vybaven řadou opcí pro zvýšení kvality tisku a produktivity práce.

Jedná se mimo jiné o Prinect Press Center s funkcemi Intellistart a Color Fast Solution, nakladač Preset Plus, tiskové jednotky se systémem výměny desek Autoplate, vykladač Preset Plus X0 a přídavná zařízení AirStar, Scroll Star, FilterStar, CombiStar s AlcoSmart, CleanStar a další.

Novinkou v Tiskárnách Havlíčkův Brod a. s. je systém řízení vybarvení Prinect Inpress Control pro spektrometrickou kontrolu kvality tisku. Měřící lišta je instalovaná za poslední tiskovou jednotkou a je měřen každý arch, který prochází strojem. Tím je zajištěna vysoká stabilita vybarvení tisku v průběhu celé zakázky.

Obhájení certifikátu řízení kvality ISO 9001:2008

V březnu proběhl ve firmě Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. dozorový audit systému řízení kvality ISO 9001:2008. Audit provedla nezávislá akreditovaná certifikační společnost LL-C (Certification). Auditor osvědčil, že systém řízení kvality ve společnosti je v souladu s kriteriální normou ISO 9001:2008. Auditor v závěrečné zprávě ocenil rychlost a odpovědnost s jakou firma přistupuje k řešení požadavků zákazníků.

PDF/X-4

Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. věnují soustavnou pozornost potřebám trhu. V současné době standard pro přípravu dat PDF/X-1a je už zastaralý a neodpovídá současným potřebám. Proto tHB přistoupila k zásadním změnám ve svých workflow. Jsme první tiskárna v České republice, která má certifikované workflow přípravy dle standardu

PDF/X-4

Všechny testovací soubory Ghent PDF Output Suite 4.0 proběhly bez chyby. Na Vás, naše zákazníky, nový standard neklade žádné požadavky. Z naší strany se zvýší spolehlivost správné interpretace dodaných dat.

Prepress portál InSite

Byl proveden upgrade prepress portálu InSite insite.thb.cz na poslední verzi 6.6. Výrazným způsobem byl zvýšen výkon systému a zkráceny odezvy. Do systému byly implementovány nové funkce.

O nových funkcích byly vybraní zákazníci – uživatelé InSite – informováni e-mailem.

Oceněné knihy z produkce Tiskáren Havlíčkův Brod a.s.

Více se dozvíte v tomto pdf dokumentu nebo v referencích.

Tiskárny Havlíčkův Brod představily tiskový stroj

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dne 17.1.2013 slavnostně představily nový tiskový stroj s lakovací jednotkou.

Slavnostní představení tiskového stroje se uskutečnilo za účasti zástupců
 • společnosti Heidelberg Praha spol. s r.o. – dodavatel tiskového stroje
 • firmy Ing. Pavel Kafka, STAVITELSTVÍ KAFKA – dodavatel stavby
 • společnosti QATROSYSTEM, spol. s r.o. – projektant, technický dozor stavby
 • významných zákazníků (Albatros Media a.s., Grada Publishing, a.s., Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o., Masarykova univerzita a mnoho dalších)
a dále za účasti

Ing. Jana Sochůrka, prezidenta Svazu polygrafických podnikatelů České republiky pana Libora Honzárka, člen rady města Havlíčkův Brod a dalších významných hostů.

Tiskový stroj Heidelberg Speedmaster CD 102-5+LX představuje zásadní a druhou největší investici ve více než dvacetileté historii akciové společnosti. Výrobce tiskového stroje – firma Heidelberg Druckmaschinen AG – patří k předním světovým výrobcům technologie pro polygrafický průmysl.

Pořízení tiskového stroje havlíčkobrodské tiskárně nově umožní tisk pěti barvami ve formátu B1. Další inovací výroby je možnost použití disperzních a efektových laků. Tisk na novém stroji s výrazně redukovaným množstvím izopropylalkoholu je příspěvkem společnosti k ochraně životního prostředí.

Celkové investiční náklady přesahují částku 32 mil. Kč, z toho přibližně desetinu představují náklady na související stavební úpravy (adaptace haly ofsetové strojovny).

Největší investicí v historii tiskárny byla v loňském roce instalovaná knihařská linka, která stála včetně úprav výrobní haly 55 milionů Kč. Díky unikátní konfiguraci linka umožňuje zhotovení mezních formátů knih (od rozměru 70 x 100 mm), výrobu tzv. klop jedním průchodem stroje či zhotovení speciálních typů vazeb (švýcarská brožura, otabind).

Tiskárny Havlíčkův Brod jsou největším výrobcem knih na Vysočině. Společnost v roce 2012 vyrobila téměř 7 milionů knih různých typů vazeb. Celkové tržby společnosti přesáhly 177 mil. Kč. Zákazníky akciové společnosti jsou největší české nakladatelské domy ALBATROS, GRADA PUBLISHING, FRAGMENT, EGMONT a řada dalších vydavatelství. Přibližně 10 % produkce míří na zahraniční trh – do zemí Evropské unie.

Společnost zaměstnává 140 pracovníků, jejichž soustavné vzdělávání firma považuje za důležitou prioritu a prostředek k udržení vysoké konkurenceschopnosti na trhu výroby knih. Firma v loňském roce úspěšně dokončila dvouletý projekt Školení je šance pro Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. – Dokončující zpracování I. Aktuální aktivitou je pak realizace vzdělávacích aktivit v předtiskové přípravě (elektronická archová montáž PREPS 6, operátor CTP MAGNUS 800) v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v kraji Vysočina.

Nový tiskový stroj Heidelberg CD 102-5+LX

V Tiskárnách Havlíčkův Brod, a.s. Byl instalován nový pětibarvový tiskový stroj ve formátu B1 s lakovací jednotkou. Heidelberg CD 102-5+LX.

Nový tiskový stroj je používán na tisk náročných barevných publikací. Lakovací jednotka rozšiřuje možnosti povrchové úpravy tiskovin o tisk lesklým nebo matným disperzním lakem. Novinkou je možnost použití efektových laků, a to především drip-off efekt a twin efekt.

Tiskárny Havlíčkův Brod představily linku

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dnes 8.3.2012 slavnostně představily novou knihařskou linku na výrobu měkkých vazeb.

Slavnostní představení knihařské linky se uskutečnilo za účasti zástupců
 • společnosti Wohlenberg GmbH Buchbindereisysteme (D) – výrobce linky
 • společnosti FORMICA CZ, s.r.o. – dodavatel linky
 • společnosti JMA stavební, spol. s r.o. – dodavatel stavby
 • společnosti QATROSYSTEM, spol. s r.o. – projektant, technický dozor stavby
 • společnosti Optimus Consult & Invest a.s. – poradce v inovačním projektu
 • Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a agentury Czechinvest
 • významných zákazníků společnosti (Albatros Media a.s., Grada Publishing, a.s., Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o., Univerzita Pardubice a mnoho dalších)
a dále za účasti
Miroslavy Němcové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ing. Jany Fischerové, poslankyně Parlamentu České republiky
Bc. Jana Tecla, starosty Města Havlíčkův Brod
a dalších významných hostů.

Investice byla realizována v rámci projektu „Inovace výroby lepené vazby“
a s podporou strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu „Inovace – Inovační projekt“. Knihařská linka na lepenou vazbu představuje zásadní a největší investici ve dvacetileté historii společnosti. Výrobce linky – firma Wohlenberg GmbH Buchbindereisysteme – patří k předním evropským výrobcům knihařského zařízení.

Pořízená linka má zcela unikátní konfiguraci v podmínkách České republiky.
Na úpravě standardních parametrů linky se v rámci inovačního projektu podílely spolu s výrobcem i samy Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. Linka umožňuje zhotovení mezních formátů knih (od rozměru 70 x 100 mm), výrobu tzv. klop jedním průchodem stroje
či zhotovení speciálních typů vazeb (švýcarská brožura, otabind).

Celkové investiční náklady přesahují částku 55 mil. Kč, z toho přibližně pětinu představují náklady na související stavební úpravy (přístavba haly knihárny). Podíl dotace na celkových nákladech projektu činí 40 % z uznatelných nákladů.

Tiskárny Havlíčkův Brod jsou největším výrobcem knih na Vysočině. Společnost v roce 2011 vyrobila více než 7,5 milionů knih různých typů vazeb. Celkové tržby společnosti přesáhly 190 mil. Kč. Zákazníky akciové společnosti jsou největší české nakladatelské domy (ALBATROS, GRADA PUBLISHING, FRAGMENT, EGMONT) i menší vydavatelství. Přibližně 10 % produkce míří na zahraniční trh – do zemí Evropské unie.

Společnost zaměstnává 146 pracovníků, jejichž soustavné vzdělávání firma považuje za důležitou prioritu a prostředek k udržení vysoké konkurenceschopnosti na velmi konkurenčním trhu výroby knih. Aktuální aktivitou společnosti v této oblasti je projekt Školení je šance pro Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. – Dokončující zpracování I. Praktický výcvik obsluhy nově pořízené knihařské linky i dalších technologií patří mezi klíčové aktivity projektu.

Inovace výroby lepené vazby

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. na přelomu roku realizují největší investici ve své historii.
V dotačním programu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky „Inovace – Inovační projekt“ společnost uspěla se svým projektem „Inovace výroby lepené vazby“. S podporou strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu společnost pořizuje knihařskou linku na lepenou vazbu. Výrobce linky – firma Wohlenberg GmbH Buchbindereisysteme (Německo) – patří k  předním evropským výrobcům knihařského zařízení.

Pořízená linka má zcela unikátní konfiguraci v rámci České republiky. Na úpravě standardních parametrů linky se v rámci inovačního projektu podílely spolu s výrobcem i samy Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. Linka umožňuje zhotovení mezních formátů knih (od rozměru 70 x 100 mm), výrobu tzv. klop jedním průchodem stroje či zhotovení speciálních typů vazeb (švýcarská brožura, otabind).

V těchto dnech byla současně dokončena přístavba knihárny vyvolaná pořízením nové linky. Ve čtvrtek 22.12.2011 bude započata demontáž původní linky a instalace nové technologie v původních a nově přistavených prostorách knihárny. Na pondělí 9.1.2012 je plánováno zahájení zkušebního provozu linky.

Celkové investiční náklady přesahují částku 55 mil. Kč, z toho cca 80% tvoří náklady na pořízenou technologii a 20% náklady na stavební úpravy.

Tiskárny Havlíčkův Brod jsou největším výrobcem knih na Vysočině. Společnost v letošním roce vyrobí více než 7,5 milionů knih různých typů vazeb a tržby přesáhnou 190 mil. Kč. Zákazníky tiskáren jsou velké nakladatelské domy (Albatros Media, Fragment, Grada Publishing aj.) i menší vydavatelství. Přibližně 10 % produkce tiskáren míří na zahraniční trh – do zemí Evropské unie.

Společnost zaměstnává 150 pracovníků, jejichž soustavné vzdělávání firma považuje za důležitou prioritu a prostředek k udržení vysoké konkurenceschopnosti na velmi konkurenčním trhu výroby knih. Aktuální aktivitou společnosti v této oblasti je projekt Školení je šance pro Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. – Dokončující zpracování I. Praktický výcvik obsluhy nově pořízené knihařské linky i dalších technologií patří mezi klíčové aktivity projektu.

Instalace nového zařízení Ctp

V akciové společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod proběhla instalace nového CtP zařízení od firmy Kodak. Osvitová jednotka Magnus 800 s výkonem 40 desek B1 za hodinu s automatickým vícekazetovým nakladačem a on‑line vyvolávacím automatem Mercury.

Spolu s novým hardware byl proveden upgrade workflow na poslední verzi Prinergy 5.1. Nově můžeme svítit tiskové desky s lineaturou 200 lpi (80 l/cm) s hybridním rastrováním Maxtone CX. Hybridní rastr dosahuje velmi kvalitní tisk ve středních tónech se zachováním kresby ve světlech a stínech.

Součástí nového workflow je i Prepress Portal InSite – http://insite.thb.cz. Webový portál InSite umožňuje zákazníkovi nahlížet zakázky rozpracované v oddělení prepress včetně hlášení z modulu Preflight. Zkontrolované zakázky je možné z webového prohlížeče přímo schvalovat do tisku. Portál InSite výrazně zrychluje komunikaci mezi zákazníkem a tiskárnou.